3507
کد: 119710
25 شهريور 1396 - 18:44
ایجاد درد در اغلب زخم های جراحی قابل انتظار است. درد یک تجربه انسانی همگانی است که از ابتدای خلقت بشر یا انسان همراه بوده است.
ایجاد درد در اغلب زخم های جراحی قابل انتظار است. درد یک تجربه انسانی همگانی است که از ابتدای خلقت بشر یا انسان همراه بوده است. سزارین شایعترین عمل جراحی زنان می باشد و اغلب بیماران سزارین شده، درد بعد از عمل را به علل مختلف، مخصوصا نفخ تجربه می کنند. داروهای مختلفی به عنوان ضد درد بعد از عمل مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر افشره زیره بر شدت درد پس از سزارین انجام شد.
 
روش کار:
این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی، دو سوکور و دو متغیره است که با هدف تعیین تاثیر افشره زیره بر شدت درد پس از سزارین در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار انجام گرفت. دراین تحقیق 124 زن سزارین شده (58 نفر گروه دارونما66 نفر گروه دارو) مورد مطالعه قرار گرفتند. خانم های دارای BMI بالا، حاملگی دوقلو وداشتن عمل جراحی دیگر به جز سزارین از پژوهش حذف شدند. دارو و دارونما (محلول یک دهم درصد دارو تهیه شده توسط شرکت باریج اسانس ایران- کاشان) بعد از قطع سرم، به میزان 3 دوز 40 قطره هر 20 دقیقه به زنانی که دچار درد ناشی از نفخ بعد از عمل شده بودند خورانده شد و با استفاده از مقیاس دیداری درد میزان تأثیر افشره زیره بر شدت درد ارزیابی شد.
 
نتایج:
بر اساس نتایج پژوهش، آزمون آماری من –ویتنی نشان داد که میزان شدت درد در گروه دارو نسبت به گروه دارونما در20 دقیقه دوم (007/0p< ) و20 دقیقه سوم (001/0p< ) و120 دقیقه بعد از مداخله (001/0p< ) به طور معنی داری کاهش داشت.
 
نتیجه گیری:
افشره زیره در کاهش شدت درد ناشی از نفخ پس از سزارین مؤثر است.
منبع: شهرزاد
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: