بیماری فاویسم در کودکان، مراقب باشید!

استفاده پماد سولفادیازین برای کودک فاویسمی ضرر دارد؟
سوال:
استفاده پمادسولفادیازین برای کودک فاویسمی ضرر دارد؟ 

جواب:
استفاده نشود. مگر در صورت ضرورت و با نطارت متخصص مربوطه.
منبع: تبیان