فشار خون در بارداری، توصیه های لازم

فشار خونم تو هفته 36 به 13 روی 7 رسیده خطری نداره؟ هر روز دوبار فشارتان را بگیرید و...
سوال:
فشار خونم تو هفته 36 به 13 روی 7 رسیده خطری نداره؟

جواب:
کنترل غذایی از نظر نمک داشته باشید. و هرروز دوبار فشارتان را اندازه بگیرید. اگر باز هم بالا بود به پزشکتان اظلاع بدهید. اگر ورم دست و پا و یا تاری دید، استفراغ یا درد پشت جناغ داشتید به پزشکتان اظلاع دهید.
منبع: تبیان