استوری جنجالی و داغِ سحر دولتشاهی درباره ۱۴۰۲

سحر دولتشاهی در اولین واکنش خود نسبت به سالِ نو، در استوری خود نوشت: باشد که ۱۴۰۲ سال ما باشد.

استوری جنجالی و داغِ سحر دولتشاهی درباره ۱۴۰۲

سحر دولتشاهی در اولین واکنش نسبت به سالِ نو، در استوری خود نوشت: باشد که ۱۴۰۲ سال ما باشد.

استوری جنجالی و داغِ سحر دولتشاهی درباره ۱۴۰۲