کودک در چهارده ماهگی، توانایی ثبت خاطرات

بررسیها نشان می دهد کودکان از حدود 14 ماهگی قادر به ثبت خاطرات خود هستند و چنانچه با آنها کار شود می توانند بر ظرفیت حافظه شان بیفزایند.
مهر: بررسیها نشان می دهد کودکان از حدود 14 ماهگی قادر به ثبت خاطرات خود هستند و چنانچه با آنها کار شود می توانند بر ظرفیت حافظه شان بیفزایند.به نقل از ساینس دیلی ، محققان بارها و بارها بررسیهای خود را تکرار کرده اند و نتیجه اینکه در حدود 14 ماهگی به یاد آوردن سه مورد از اشیا برای کودکان طبیعی است و حتی اگر تغییراتی در ظاهر اشیاء ایجاد شود ذهن آنها قادر به تشخیص و شناسایی می باشد.

چنانچه اطلاعات به بخشهای کوچکتر تقسیم بندی شود کودکان به راحتی می توانند آنها را به یاد آورند و در زمانهای دیگر حتی بیان کنند یا نشان دهند.

بنابراین بهتر است آموزشهای گوناگون کلامی و اطلاعات مورد نظر از حدود یک سالگی به بعد به کودکان داده شود تا به تدریج بر ظرفیتهای حافظه آنها افزوده شود و موجب فعالیت بیشتر ذهن شود.