8117
کد: 45547
10 تير 1396 - 17:02
عرضه داروهای القاء تخمک گذاری و تکنولوژی‎های مدرن نازایی در سال‎های اخیر باعث افزایش حاملگی‌های چند قلو شده است و از طرفی حاملگی چند قلو یک حاملگی پرخطر بوده است.
پایگاه اطلاعات علمی: عرضه داروهای القاء تخمک گذاری و تکنولوژی های مدرن نازایی در سال های اخیر باعث افزایش حاملگی های چند قلو شده است و از طرفی حاملگی چند قلو یک حاملگی پرخطر بوده باعث افزایش عوارض و مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد می‌شود.
 
زایمان چندقلویی، بررسی آمارها و علائم

مقدمه:
از آنجا که عرضه داروهای القاء تخمک گذاری و تکنولوژی های مدرن نازایی در سال های اخیر باعث افزایش حاملگی های چند قلو شده است و از طرفی حاملگی چند قلو یک حاملگی پرخطر بوده باعث افزایش عوارض و مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد می شود. بررسی شیوع و شناسایی عوامل خطرساز و عوارض ناشی از آن، در پیشگیری و درمان به موقع و مناسب کمک زیادی خواهد کرد. هدف مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع زایمانهای چندقلو و عوارض مادری، جنینی و نوزادی دریک دوره ۵ ساله (۱۳۷۹- ۱۳۷۵) در یکی از بیمارستانهای دانشگاهی مشهد بود.
 
این پژوهش یک مطالعه توصیفی میباشد که در آن در مجموع ۱۹۹۵۹ زایمان انجام شده به مدت ۵ سال (۱۳۷۹ ۱۳۷۵ ) در یکی از بیمارستان های دانشگاهی مشهد تحت بررسی قرار گرفت و از این تعداد، زایمان های دوقلو و سه قلو به طور جداگانه و اطلاعات لازم با در نظر گرفتن متغیرهای مورد بررسی، استخراج و پس از کدگذاری، جمع‌آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 
از مجموع ۱۹۹۵۹ زایمان انجام شده در طی پنج سال شیوع دوقلویی ۶.۷ و سه قلویی ۰.۱۵ در هزار تولد بود. شایعترین سن مادران ۲۰ تا ۲۹ سال و کمترین آن ۱۵ تا ۱۹ سال بود و با افزایش زایمان¬ها و سن در سنین بالای ۲۹ سال میزان چندقلویی کاهش می¬یافت. عوارض مادری شامل زایمان زودرس ۴۱.۶ درصد، پره اکلامپسی ۱۱ درصد، خونریزی ۱۰.۲ درصد عفونت ادراری ۴.۳ درصد و دکولمان جفت ۱.۴ درصد بود. عوارض جنینی و نوزادی در ۷۰ درصد موارد دیده شد و شامل زایمان قبل از ترم (۴۲.۵ درصد)، ناهنجاری¬های جنینی (۷.۹ درصد)، مرده زایی (۶.۱ درصد) و مرگ و میر چندقلویی (۱۳ درصد) بود. از نظر وزن اکثر نوزادان وزن تولد خیلی کم VLBW) ۷.۳۴ )درصد داشتند. شیوع دو قلویی و سه قلویی در این مطالعه مشابه ژاپن و آمریکای شمالی و نصف آمریکا و انگلیس بود. با افزایش سن مادران وزن نوزادان هم زیاد می شود و با افزایش سن حاملگی افزایش وزن نوزادان و کاهش مرگ و میر چند قلویی نیز مشاهده شد به طوری که میزان وزن نوزاد و مرگ و میرحوالی تولد در چند قلوها با سن مادر و سن حاملگی در زمان تولد ارتباط معنی¬داری داشت (P>۰.۵۰).
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: