شما فقط یک روز شانس دارید!

تخمک گذاری 14 روز قبل از شروع قاعدگی بعدی انجام می شود(برخلاف تصور عمومی که گمان می کنند تخمک گذاری 14 روز بعد از آخرین قاعدگی صورت می گیرد).
سلامت: باید گفت که هیچ زمان مشخصی وجود ندارد که احتمال بارداری بعد از آمیزش صفر و یا غیر ممکن باشد. بعد از هر آمیزشی امکان باردارشدن وجود خواهد داشت. اما با این حال در طول چرخه و سیکل قاعدگی زمانی وجود دارد که امکان بارداری در آن حداکثر و حداقل خواهد بود.

یک تخمک در طول دوران تخمک گذاری آزاد خواهد شد که امکان باردار شدن آن 12 تا 24 ساعت بعد از رها شدن است. شاید دلیل این که می گویند امکان بارداری در هر سیکل قاعدگی فقط یک مرتبه است ناشی از این حقیقت باشد!

شما فقط یک روز شانس دارید!

با این حال بعضی مواقع بیش از یک تخمک رها می شود که ممکن است بیش از دو روز در دسترس باشد. بعلاوه امکان ماندگاری اسپرم در رحم و لوله های فالوپ نیز تا بیش از 5 روز است . چند روزی به طول می انجامد تا اسپرم به لوله های فالوپ راه یافته و به تخمک برسند، با توجه به این روند در طول یک هفته -درست 5 روز قبل از تخمک گذاری تا دو روز بعد از تخمک گذاری – اگر آمیزشی داشته باشید امکان بارداری شما افزایش می یابد.

و اما بررسی زمان دقیق تخمک گذاری به قرار زیر می باشد.

تخمک گذاری 14 روز قبل از شروع قاعدگی بعدی انجام می شود(برخلاف تصور عمومی که گمان می کنند تخمک گذاری 14 روز بعد از آخرین قاعدگی صورت می گیرد). استثنایی که در این زمینه وجود دارد این است که اگر سیکل قاعدگی 28 روزه باشد، تخمک گذاری 14 روز قبل و 14 روز بعد از آخرین قاعدگی امکان پذیر است.

مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که محاسبه برای زمان آمیزش به نیت باردار شدن و با توجه به زمان تخمک گذاری به سختی صورت می گیرد و اصولا محاسبه درستی از آب در نمی اید و اگر چرخه قاعدگی منظمی نداشته باشید امکان محاسبه سخت است. برای مثال اگر شما چرخه قاعدگی 30 روز باشد ، زمان تخمک گذاری روز 16 است که از شروع آخرین قاعدگی محاسبه می شود. اما اگر چرخه قاعدگی به طول انجامد محاسبه دقیق برای تخمین زمان تخمک گذاری نیاز به کمک دارد.

اگر در طول قاعدگی آمیزشی صورت گیرد و تخمک گذاری نیز در اوایل چرخه انجام شود، امکان بارداری زیاد خواهد بود.

با توجه به این حقیقت که چرخه قاعدگی و زمان تخمک گذاری در هر فرد فرق می کند ، تخمین زمانی برای اجتناب از آمیزش و بارداری نیز سخت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که شناخت سیکل قاعدگی راهی برای ارتقای شانس بارداری است نه اجتناب از آن. اگر واقعا در صدد پیشگیری از بارداری هستید باید علاوه بر در نظر گرفتن زمان، وسایل و روش های موثرتری استفاده کنید.