رشد در نوزادان نارس، چگونه است؟

یکی از معضلات اصلی نوزادان نارس این است که ریه و سایر اندام هایشان زمانی که متولد می شوند، در حال رشد است و هنوز کامل نشده است.
پژوهشگران کانون تحقیقات تغذیه کودک USDA/ARS بیمارستان کودکان تگزاس توانستند با افزودن مخلوطی به رژیم غذایی نوزادان نارس رشد آن ها را بهتر کنند.

نوزادان نارس
به گفته دکتر Amy Hair ، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ یکی از معضلات اصلی نوزادان نارس این است که ریه و سایر اندام هایشان زمانی که متولد می شوند، در حال رشد است و هنوز کامل نشده است.

مطالعات قبلی در این زمینه نشان می دهد که:
اعمال کامل رژیم غذایی بر پایه شیر انسان در نوزادان نارس موجب محافظت از دستگاه معدی روده ای این نوزادان می شود و علاوه بر این رشد آن ها را نیز تأمین خواهد کرد. در این دسته از مطالعات از شیر مادر نوزادان استفاده شده بود. به طور کلی نوزاد نارس به نوزادی گفته می شود که وزن آن ها زیر 1 کیلوگرم باشد. 

محققین در این مطالعه  نوزادان نارس بسیار کم وزن ( 750-1250 گرم)، که نیاز به کالری اضافی داشتند را ارزیابی کردند. آن ها نوزدان را به دو گروه تقسیم کردند؛ در گروه اول رژیم غذایی بر پایه ی شیر مادر به علاوه ی کرم حاصل از چربی شیر مادر اضافه شد و در گروه دیگر تنها رژیم غذایی بر پایه ی شیر مادر اِعمال شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که رشد ( قدی – وزنی) نوزادان گروهی که چربی شیرمادر را می خورند، در مقایسه با گروه دیگر بیشتر بود. مقاله مربوط به این مطالعه در Journal of Pediatrics به چاپ رسید.