مصرف آنتی بیوتیک در زنان باردار، موارد ممنوع!

در اینجا آنتی بیوتیکهایی که برای مادران حامله زیانبار است را معرفی می کنیم.
مصرف قرصهای آنتی بیوتیک در هنگام حاملگی به خاطر اثرات زیانباری که بر مادر و جنین دارد، بسیار حائز اهمیت است. در اینجا آنتی بیوتیکهایی که برای مادران حامله زیانبار است را معرفی می کنیم.

تجویز آنتی بیوتیک در دوران بارداری به علت تاثیری که بر مادر و جنین می گذارد بسیار مهم است.

این ٣ آنتى بیوتیک مهم را بخاطر بسپارید. مصرف در طول باردارى ممنوع!

١. تتراسایکلین (موجب آسیب کبدى برای مادر و سرکوب رشد استخوانی در جنین می شود)

٢. کلاریترومایسین

٣. اریترومایسین estolate (باعث cholestatic hepatitis در مادر می شود)
البته در ایران، اریترومایسین سوکسینات (succinate) موجود هست که می شود برای خانم حامله هم تجویز کرد.

توجه کنید: 
آنتى بیوتیکهاى دیگرى هم داریم که در برخى ماه هاى خاص باردارى ممنوعند، اما این ٣ مورد در تمام طول باردارى ممنوع هستند!