امپول روگام در دوران بارداری، کی تزریق شود؟

آیا می توانم آمپول روگامم را دوبار در بارداری تزریق کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من در هفته بیست و نه بارداری دوم هستم و روگام نزدم و گروه خونی فرزند اولم گروه خونی منفی بود و o- و خون شوهرم o- اما در این بارداری هفته یازده طی خونریزی شدید در بیمارستان روگام تزریق شد آیا الان هم باید بزنم یا کافیه؟

پاسخ دکتر اعظم امیری، متخصص زنان و زایمان:
در صورتی که گروه مادر منفی و گروه خون همسر مثبت باشد، نیاز است که شما آمپول روگام را تزریق کنید ولی در موارد غیر از این نیازی به تزریق آمپول روگام نیست مگر در موردهای نادری که گروه خون مادر و پدر هر دو منفی بوده ولی نوزاد گروه خونی اش مثبت می شود. به همین دلیل اگر گروه خونی شما مثبت و یا منفی باشد نمی خواهد این آمپول را تزریق کنید مگر اینکه گروه خونی شما منفی باشد و گروه خونی نوزاد دوم شما هم مثبت باشد که در این شرایط بهتر است که شما بعد از زمان خود، آمپول روگام را تزریق کنید.