شیردهی در زمان بارداری، ضرر دارد؟

بعضی از مادران در حالی که به کودک چند ماهۀ خود شیر می دهند و از روش های جلوگیری از آبستنی استفاده نمی نمایند، ناگهان متوجه می شوند که آبستن هستند.
اگر مادری در حالی که شیر می دهد، آبستن شود، آیا می تواند به شیر دادن خود ادامه دهد؟
بعضی از مادران در حالی که به کودک چند ماهۀ خود شیر می دهند و از روش های جلوگیری از آبستنی استفاده نمی نمایند، ناگهان متوجه می شوند که ابستن هستند.چنین مادرانی نمی دانند که چون حامله شده اند باید به کودک خود شیر بدهند یا نه. این مادران گاهی با توصیۀ بعضی از افراد یا با تجویز پزشک، از دادن شیر به کودک خودداری می کنند، که این عمل درستی نیست.مادری که در حال شیر دادن آبستن می شود، می تواند به شیر دادن خود ادامه دهد، حتی تا آخر دوران حاملگی و بعد از تولد کودک دوم نیز می تواند به هر دو کودک شیر بدهد.

به طور مثال: اگر کودک اول سه ماهه باشد و مادر آبستن شود، در موقع تولد کودک دوم، کودک اول یک ساله شده است، بنابراین کودک اول غذاخور شده است ولی مادر در صورت تمایل می تواند یکی دو نوبت به کودک اول نیز شیر پستان خود را بدهد و بقیۀ شیر خود را به نوزاد دوم بخوراند.این عمل هیچ مشکلی برای نوزاد جدید و مادر به وجود نخواهد آورد. چنین مادری (چون هم آبستن است و هم شیر می دهد) باید تغذیه و استراحت کامل داشته باشد و همچنین از نظر روانی به وسیلۀ اطرافیان حمایت شود. شیر چند روز اول مادر آغوز می باشد و چون مقدار آن کم است و برای تغذیۀ نوزاد ضرورت دارد، مادر باید آن را به نوزاد بدهد. از طرف دیگر اگر مادر توانایی شیر دادن به دو کودک را ندارد و از نظر جسمی و روحی تحت فشار و ناراحتی است، می تواند شیر دادن به کودکان بزرگتر را هر موقع می خواهد قطع کند و او را با شیر خشک یا شیر پاستوریزه تغذیه نماید.به طور کلی اگر مادری در حال شیر دادن آبستن شود و سن کودک اول او چند ماه بیشتر نباشد (2 تا 3 ماه)، بهتر است به شیر دادن خود ادامه دهد تا زمانی که کودک به سنی برسد که بتوان به او غذاهای جامد و مایعات داد (یعنی در سن 5 تا 6 ماهگی).
منبع: کودک آنلاین