روشهای خواباندن نوزاد، موسیقی بگذارم براش؟

موسیقی آرامی بگذارید، نور اتاق را کم کنید یا به آرامی او را تکان دهید.
در این مرحله، بیشترین اوقات را باید در خواب بگذراند. وقتی او را برای خواب در تختش می گذارید یا وقتی بیدار می شود، سعی کنید که مانع گریستن او شوید. به گریه او توجه کنید و تا آنجا که می توانید تلاش کنید تا آرام شود. برایش آواز بخوانید، با آرامش با او صحبت کنید.
 
موسیقی آرامی بگذارید، نور اتاق را کم کنید یا به آرامی او را تکان دهید. اگر لازم است او را بلند کنید و پنج تا ده دقیقه بعد دوباره او را در تختش بگذارید. با حداقل تسکینی که به دست می آورد، موفق خواهیدشد حداکثر خواب با کیفیت خوب را برایش تامین کنید.

وقتی شیرخواری در این سن آماده خوابیدن است چه بگرید یا ساکت باشد، به طور کلی یک تا دو ساعت بعد که بیدار شود، هنوز نیاز به خواب دارد. گاهی ممکن است قبل از نیاز به خواب رفتن، حتی یک ساعت قبل از آن به خواب رود و به طور نادر ممکن است تا سه ساعت بعد بیدار بماند.

بدون توجه به شرایط موجوددر صورت نیاز به خواب نیمروزی شروع به نشان دادن علائم خستگی و بی قراری می کند. در این صورت شروع به آرام کردن او کنید تا به خواب رود. بعد از اینکه یک یا دو ساعت بعد بیدار شد، وقتی خواب آلود اما هنوز بیدار است ممکن است نیاز به تسکین داشته باشد. او را در رختخوابش بگذارید.
 
این کار به خصوص برای خواب روز نتیجه خوبی دارد. اگر برای خواباندن او زیاد تاخیر کنید، احتمالا دچار بدخوابی می شود و آن وقت برای خواباندن او با مشکل بیشتری مواجه خواهید شد.