دیر دندان درآوردن نوزاد، دلیلش چیه؟

پسر من الان هشت ماهه است و دندان در نیاورده است. آیا مشکلی است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: پسرمن الان هشت ماهه است و دندان در نیاورده است. آیا مشکلی است؟ ولی لثه هایش اذیتش می کنند.
 
پاسخ دکتر محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال: 
دوست عزیز، اگر از نظر تکامل حرکتی مانند غلت زدن، سینه خیز رفتن، نشستن و... مطابق با سن پیشرفت داشته باشد، هیچ اشکالی ندارد .حتی گاهی ممکن است اولین دندان در یک سالگی رویش داشته باشد.