رشد نوزاد در سه ماهگی، ویژگیها

ماه سوم، ماه رشد، حرکت و پیشرفت مهارت های ارتباطی کودک است. کودک در خلال ماه سوم، شخصیت خودش را شکل می دهد.
ماه سوم، ماه رشد، حرکت و پیشرفت مهارت های ارتباطی کودک است. کودک در خلال ماه سوم، شخصیت خودش را شکل می دهد.

وزن او حدود نیم کیلو و قدش هم 2.5 سانتی متر افزایش خواهد یافت.

توانایی او در صاف نگه داشتن گردنش افزایش می یابد. وقتی او را در حالت نشسته قرار می دهید هنوز گردنش به پشت لق می خورد، ولی نه به اندازه ماه پیش.

هنگامی که او را روی شکمش می گذارید سر و سینه اش را بلند می کند. می تواند در این حالت روی آرنجش تکیه کند.

احتمالا هنوز نمی تواند اسباب بازی های اطراف تخت بازی اش را با دست بگیرد، اما به طرف آن ها چنگ می اندازد.

می تواند مشت گره خورده اش را باز کند، شاید هم بتواند یک جغجغه یا اسباب بازی کوچک را در شستش نگه دارد.

با بازوانش حرکات دایره ای کوچک درست می کند.

اعضای مختلف بدنش را شناسایی می کند.

شاید بتواند به یک سمت غلت بخورد، با حداقل برای این کار تلاش کند.

زمان خواب و بیداری اش طولانی تر می شود.

احساساتش را نشان می دهد: تعجب، ترس، عصبانیت، خوشحالی. شاید حتی از حالت چهره افراد هم تقلید کند.

علاقه بیشتری به دنیای اطرافش نشان می دهد.

صداها را تشخیص می دهد.

آگاهانه با صداهای مختلف سعی در برقراری ارتباط دارد.

به جای خالی اشیایی که دیگر در آن محل نیستند نگاه خواهد کرد، اما هنوز از قانون ثبات اشیا خبر ندارد. به عبارتی متوجه نبودن اشیا می شود، اما نمی تواند بفهمد که آن شی غیب نشده و تنها جایش را عوض کرده اند.