مشکلات زناشویی در یائسگی، بی میلی در کمین است؟

پس از یائسگی این ترشحات متوقف شده که از یک طرف طراوت و نرمی اعضای تناسلی را کاهش داده و از طرف دیگر میل جنسی زن را تا سر حد توقف کامل کاهش میدهد.
در دوران یائسگی، تخمدان ها که مرکز فعالیت جنسی زن هستند، از کار می افتد. خاموشی فعالیت تخمدانها دو پیامد به دنبال دارد؛ اول اینکه تخمدان ها دیگر تخمک تولید نمی کنند، یعنی امکان باروری زن از بین می رود و چون تخمک فعل و انفعالات عادت ماهیانه را مدیریت می کند، بعد از یائسگی زن دوره های عادت ماهیانه را نیز نخواهد داشت. دوم اینکه چون تخمدان ها مرکز تولید ترشحات هورمونی هستند. پس از یائسگی این ترشحات متوقف شده که از یک طرف طراوت و نرمی اعضای تناسلی را کاهش داده و از طرف دیگر میل جنسی زن را تا سر حد توقف کامل کاهش میدهد.
کاهش میل جنسی در زن پس از یائسگی، به معنای از بین رفتن توانایی برقراری رابطه جنسی نیست، بعد از یائسگی نیاز زن به برقراری روابط جنسی کاهش می یابد، اما نیاز روحی او به برقراری رابطه جنسی همچنان پا برجاست.

بعد از یائسگی سهم برداشت زن از روابط جنسی چگونه است؟

در پاسخ به این سوال، دانستن این نکته که هر انسانی سه سطح برداشت دارد، ضروری است.

 برداشت ذهنی

برداشت احساسی

برداشت عینی

- برداشت ذهنی، زمانیست که شما گرسنه هستید و ذهنتان مشغول فکر کردن به غذا است، گاه این احساس آن قدر شدید میشود که بزاق دهانتان ترشح میشود.

- برداشت احساسی، زمانی است که ظرف های غذا را از جلوی شما عبور میدهند و بوی غذا در فضا پیچیده و حواس شما را تحریک میکند. برداشت عینی نیز زمانی است که شما همه غذا را فرو میدهید.

- برداشت عینی زن از رابطه جنسی پس از دوران یائسگی متوقف میشود، در حالیکه برداشت های ذهنی و احساسی او باقی ست. اگر زن از لحاظ ذهنی، خاطرات جنسی خوبی را از دوره فعالیت جنسی اش داشته باشد، میواند سطح مناسبی از لذت جنسی را بعد از یائسگی تجربه کند.

منبع: کودک و مادر