975003
کد: 139870
31 خرداد 1400 - 16:06
اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد.
تعبیر خواب زایمان
 

پیش از هر چیز این نکته را بدانید که خواب ها می توانند تعبیر خاصی نداشته باشند. خواب ها می توانند بازتابی از اتفاقاتی باشند که در طول روز برای شما رخ داده، چیزهایی که دیده اید، چیزهایی که شنیده اید، یا حتی چیزهایی که به آنها فکر کرده اید. خواب ها می توانند بخشی از ضمیر ناخودآگاه شما باشند.

در این مقاله می‌خوانید: 

 • تعبیر خواب زایمان از دیدگاه معبرین غربی
 • تعبیر خواب زایمان از دیدگاه لوک اویتنهاو
 • دیدن زنی که زایمان می‌کند
 • تعبیر خواب زایمان مرد
 • تعبیر خواب زایمان کردن موجودی غیر طبیعی
 • تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ
 • تعبیر خواب دختر زاییدن
 • تعبیر خواب پسر زاییدن
 • تعبیر خواب زایمان نوزاد مرده
 • تعبیر خواب زایمان سخت
 • دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن
 • زاییدن دختر

اگر جزو گروهی هستید که به خواب و تعبیر آن اعتقاد دارید، خب این مطلب می تواند به شما کمک کند: 

تعبیر خواب زایمان از دیدگاه معبرین

 • معبرین غربی
  اگر شما باردار نیستید، دیدن زایمان در خواب اشاره به نگرانی در نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه پروژه و کارهای شما دارد. شما سعی در غلبه بر مشکلات و پیشرفت در امور زندگی خود دارید.

 • لوک اویتنهاو می‌گوید 
  نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است، ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که باردار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست. چنانچه مردی ببیند باردار است، بی آبرو و رسوا می‌شود.

  زایمان کردن یعنی برآورده شدن آرزو

 • آنلی بیتون می‌گوید
  خواب زایمان در خواب، نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.دیدن زنی که زایمان می‌کند: عزاداری و یا ازدست دادن چیزی گرانبها
اگر دختری خواب ببیند زایمان می‌کند، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می‌گرداند و به رفتاری نادرست رو می‌آورد.
اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می‌آورد، نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

تعبیر خواب زایمان مرد

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید
  نفس عمل زایمان در خواب فراغت از غم و رنج است، ولی استثنائا این کار در خواب تعبیرات و تاویلات بسیار گوناگون دارد. به طور کلی اگر مردی در خواب ببیند که باردار شده و وضع حمل می‌کند به هیچ وجه خوب نیست.
  چنانچه مردی ببیند باردار است، بی آبرو و رسوا می‌شود.
  همه اموری که خاص زن‌هاست برای مردان زشت است به خصوص بارداری که بی آبرویی تعبیر می‌شود، ولی اگر مردی در خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه آورده است، بسیار شرم آور است.
 
تعبیر خواب زایمان، پسر یا دختر زاییدن
 

تعبیر خواب زایمان کردن موجودی غیر طبیعی و هیولا

 • معبرین غربی
  اگر در خواب مشاهده کردید که موجودی غیر انسان را زایمان کرده‌اید، نشانه ترس شدید شما درباره سلامتی فرزندتان است.
  این نگرانی در شما وجود دارد که نوزادتان ناقص و یا با عیبی متولد شود.
  این گونه خواب‌ها را بیشتر زنان باردار و در سه ماهه دوم بارداری خود می‌بینند.
به طور خاص اگر در خواب مشاهده کنید که هیولایی به دنیا آورده‌اید دلالت بر این دارد که انرژی خلاقانه‌ای هنوز در شما وجود دارد و می‌تواند رشد و به شکوفایی برسد.

 • لیلا برایت
  اگر در خواب زایمان حیوانى را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.


تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ

 • معبرین غربی گویند
  دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد.
  شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید.
  اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.
  دیدن زایمان نوزاد سنگین و بزرگ در خواب به موضوعات مختلفی بستگی دارد. شما ترس از تکیه کردن دیگران به خود را دارید و درباره راضی نگه داشتن آن‌ها نگران هستید. اگر در خواب دیدید که فرد دیگری نوزادی بزرگ به دنیا می‌آورد اشاره به مسئولیتی است که آن شخص برای شما و دیگران درست می‌کند.


تعبیر خواب دختر زاییدن

 • برایت
  اگر خواب ببینید که دختر زاییده‌اید، نشانه‌ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‌شوید. 

 • محمدبن سیرین گوید
  اگر در خواب ببینید که صاحب بچه دختری شده‌اید نشانه سلامتی می‌باشد و از اهل خود شاد می‌شوید.
  اگر ببینید شما را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شوید.
  اگر ببینید دختری به دنیا می آورید، دلیل است پسر به دنیا می آورید.

 • حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید
   اگر زنی در خواب ببیند دختری بچه‌ای به دنیا آورد، از نسل او فرزندی به وجود می‌آید که بزرگ خاندان خود می‌شود.

تعبیر خواب پسر زاییدن
تعبیر خواب پسر زاییدن

 • برایت مى‌گوید
  اگر خواب ببینید که پسر دار شده اید، نشانه‌ى خوش‌شانسى است.

 • ابن سیرین گوید
  اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید.

 • حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید
  اگر زنی در خواب ببیند که بچه پسری به دنیا بیاورد و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب‌بین، نزدیک است.


تعبیر خواب زایمان نوزاد مرده

 • لیلا برایت
  اگر خواب ببینید که بچه‌اى مرده به دنیا آورده‌اید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‌شود.


تعبیر خواب زایمان سخت

 • برایت می‌گوید
  اگر خواب ببینید که زایمان سختى داشته‌اید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‌کند.
 
تعبیر خواب زایمان، پسر یا دختر زاییدن
 

دیدن و تعبیر خواب زایمان و بچه به دنیا آوردن
اگر در خواب زنی را در حال زایمان ببینیم به معنی از دست دادن چیزی گرانبها و یا عزاداری است.
۱ـ خواب زایمان نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است .
۲ـ اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند تعبیر خواب زایمان، نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گرداند و به رفتاری نادرست رو می آورد .
۳ـ اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد ، نشانه آن است تعبیر خواب زایمان که ارثی کلان به او خواهد رسید .

 • ابن سیرین می‌گوید
 • اگر در خواب ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، تعبیرش این است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگتر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود .

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید
  اگر فرزندی پسر و نابالغ، خودش را در خواب حامله ببیند، یـعـنـی پدرش مال و اموال بدست می‌آورد، ولی اگر دختر نابالغ کسی این خواب را ببیند، مادرش مال و اموال به دست می‌آورد.

زاییدن دختر

 • ابن سیرین می‌گوید

اگر ببینی دختری زاییده و به دنیا آورده‌ای، یـعـنـی فرزند پسر به دنیا می‌آوری.

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند
  تعبیرش این است که از نسل تو فرزندی به دنیا می‌آید که بزرگتر خانوادۀ خودش می‌شود.

  ابراهیم کرمانی می‌گوید
 • اگر زن «پادشاه» در خواب ببیند که دختر زاییده است، یـعـنـی پادشاه گنج پیدا می‌کند.
مشاوره ویدیویی
نظر کاربران
انتشار یافته: 58 نظر
در انتظار بررسی:0
بهاره
Iran (Islamic Republic of)
08:01 - 1396/12/18
13
در خواب تقریبا دیدم دوبار بچه به دنیا اوردم بعد از 9 ماه حاملگی طبیعی زایمان کردم، بچه هم مرده بود، پشت سرهم باز دیدم بچه به دنیا اوردم، و دوباره بچه هم بلافاصله مرده به دنیا اومد. اما در طول خواب دیدم در زایمان اول صاحب دو پسر دو قلو شدم که به من نگفتن. ولی خودم دیده بودم که ی بچه به دنیا اومد ولی الان بعد از زایمان دوم بهم گفتن تو صاحب ی دو قلو شدی که الان چند ماهشونه. از جام که بلند شدم جای بخیه سزارین و رو شکمم دیدم، وخیلیم درد داشتم به خونه ایی رفتم که اکواریوم بزرگ داشت با ی عالمه ماهی.( من ازدواج کردم، سزارینم شدم و صاحب ی فرزند پسر هم هستم)
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام و ممنون از توجهتونبرای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک
زیر استفاده کنیدhttps://ninisoal.com/

Iran (Islamic Republic of)
21:02 - 1397/04/21
133
سلام.خواب دیدم به هوش هستم و زایمان خودم رو دیدم بچه م پسر بود و من اصلا درد نداشتم و خوشحال بودم.من متاهلم ولی بچه ندارم
پاسخ ها
فاطمه محمدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
سلام
فاطمه محمدی
Iran (Islamic Republic of)
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۵
سلام من خوب دیدم یک پسر به دنیا آوردم اما من دختر در شکمم دارم ؟
تمنا امیری
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
سلام. دقیقا منم همین خواب شمارو دیدم نمیدونم تعبییرش چیه اگه میدونید بمنم بگین
Iran (Islamic Republic of)
16:21 - 1397/06/18
49
سلام من چندشب پیش خواب دیدم باردارم بهم گفتن بچت پسره بعد گفتن چون دوست داری دخترداشته باشه بهت سه تادختر دیگه میدیم میخوام تعبیرشو بدونم .چندشب قبل ازاونم خواب دیدم ازسینه راستم آب میومد
فرشته
Iran (Islamic Republic of)
16:52 - 1397/07/03
54
سلام من دختر هستم .تو خواب دیدم ک تو بیمارستان فرزند پسر بدنیا اوردم.و با مادر و دختر خالم بودم.اما پدرش نامشخص بود و نیامده بود.بچم و بغل کردم و از بیمارستان خارج شدم .تو راه از قصد افتادم و بچم بغلم بود و اون رو دادم به مادرم اما وقتی برگشتیم به خونه خودمون نرفتیم به خونه و محل قدیمی مادرم رفتیم.میخواستم تعبیر این خواب رو بدونم
France
12:34 - 1397/07/22
35
من دختریم تو اوج مشکلات و بیماریم خواب دیدم زایمان راحتی دارم و فرزند پسر و سفید و خوش سیماست و دس به دسه و به همه میگم که من مث شما نیستم زایمان راحتی داشتم
خدیجه
Iran (Islamic Republic of)
19:04 - 1397/09/21
21
سلام من حاملم خواب دیدم
Iran (Islamic Republic of)
13:24 - 1397/10/21
37
سلام دختر من الان بارداره
خوابشو دیدم که زایمان کرده اومده خونه
بچشم درشت بود مثلا با اینکه تازه ب دنیا اومده بوده ۵کیلو‌بود
خیلی ام قشنگ بود
بنظرتون تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام
و ممنون از توجهتونبرای
طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک زیر استفاده کنیدhttps://moshavere.niniban.com/

بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
16:57 - 1398/02/24
14
سلام من بارداری پرچم دختره ولی شوهرم خواب دید که دخترمان نگارش کرده پسر شده منتظرتون تعبیرش چیست
پاسخ ها
مدیر پایگاه

سلام و ممنون از توجهتون
برای طرح سوال و گرفتن پاسخ فقط از لینک زیر استفاده کنید
https://moshavere.niniban.com/

سارینا
Iran (Islamic Republic of)
13:01 - 1398/04/24
28
سلام من باردارم دیشب خواب دیدم بچه ام به دنیا اومده پسره تعبرش چیست
پاسخ ها
هلما
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
به نظرم بچه دخترمیشه چون خواب زن چپه
Iran (Islamic Republic of)
15:44 - 1398/05/02
41
من خواب دیدم ک مادرم پسر زاییده من دخترم پسر خوشکل بود من هنوز متاهل نیستم
باران
Iran (Islamic Republic of)
10:45 - 1398/06/09
44
من یه زن متاهل هستم دخترهم دارم خواب دیدم مادرم یه پسر تپل وسفید وقشنگ زاییده تعبییرش چیست؟
Iran (Islamic Republic of)
15:38 - 1398/06/17
13
سلام .من خواب دیدم خواهربزرگ ترم سه قولو بچه داره سه تاش هم پسرن من خودم هم یه سقط داشتم وازخواهرم میخام که یکی ازبچه هاشوبه من بده وبهم دادحال یکی ازبچهاش وکه به من داده خودم بهش شیرمیدم تعبیرش چیه
باران
Iran (Islamic Republic of)
09:38 - 1398/07/07
8
سلام من خواب دیدم ک دوتا بچه ب دنیا اوردم و مامانم دنیا اورد بچه هارو دختر و پسر اما تو خواب فاصلشون خیلی کم بود و من بچه ی دومم رو یهو ب دنیا اوردم و اصلا نمیدونستم باردارم بچم پسر بود و حرف میزد منم شیرش دادم اما دلم دختر میخواست و یکم ناراحت بودم اما دوست داشتنش رو حس میکردم
مصی_ر
Iran (Islamic Republic of)
09:12 - 1398/08/02
18
باعرض سلام.
من دوماهه باردارم و دیشب خواب عجیبی دیدم که کلا بهم ریختم.
توی خواب دیدم فرزند پسری بدنیاآوردم که انگار بیمار بود و روی پیشونیش آیات قرآنی نوشته شده بود فقط یادمه یه قسمتی از این آیات ربنا نوشته شده بود من خیلی ناراحت بودم و جالب اینجاست که توی خواب از نظر بقیه این یه موضوع عادی بود و میگفتن اینا بعداز چند روز خودش پاک میشه...لطفا در مورد تعبیرش راهنماییم کنید
محدثه
Iran (Islamic Republic of)
17:34 - 1398/08/03
13
سلام،من دخترم خواب دیدم بچه پسر بدنیا آوردم زایمان هم توی آب بود و بابچه حرف میزنم می خوام ازش عکس بگیرم بفرستم واسه باباش اما هی اتفاقی می افته که نمیشه مثل قطع شدن برق تورو خدا بگین تعبیرش چیه
سحرمرادی
Iran (Islamic Republic of)
10:51 - 1398/08/04
4
سلام‌.من خواب دیدم باردارم .زایمان کردم پسربود همون لحظه بهش شیر دادم .پسر بچه رو بردم پیش پدرم فوت شده درواقعیت
Iran (Islamic Republic of)
01:37 - 1398/08/05
6
سلام پدر و همسرم خواب دیدن که من بچه دار شدم،تعجب برانگیز تر اینه که هیچکدوم از خواب هم مطلع نبودن،و هردودر دو شب متوالی این خواب رو دیدن،تعبیر این خواب چیه؟ واقعا من رو ترسانده
Iran (Islamic Republic of)
08:58 - 1398/08/17
7
سلام دختر مجردی هستم وخواب دیدم صاحب فرزند دختری شدم بسیارزیبا ..که اهل خانواده خیلی شاد بودن ودورهم جمع شده بودن
Iran (Islamic Republic of)
16:03 - 1398/09/21
17
سلام من مجردم و خواب دیدم مادرم یک دختر خوشگل ب دنیا اورده تعبیرش چیه؟؟
Iran (Islamic Republic of)
13:28 - 1398/10/25
3
من خواب دیدم من و دختر خالم که هر دو مجردیم حامله ایم اما اون بعد دو سه ماه بچه ش سقط میشه ولی من کامل تو دوره ی حاملگی مشکلی نداشتم و حتی بچه تو شکمم لگد میزنه و من خوشحالم و شکمم به اندازه کافی بزرگ شده و آماده زایمانه، نهایتا هم بچه به دنیا میاد که پسره
احساس میکنم خواب خوبی نباشه برای من
Iran (Islamic Republic of)
15:46 - 1398/11/14
3
سلام.من نامزد هستم.خواب دیدم ک بچه پسر ب دنیا اوردم پدرش هم معلومه.تعبیر این خواب چی میشه کسی میدونه کمک کنه چند وقتی هست ک خواب بچه میبینم و اینکه حامله هستم
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
07:55 - 1398/12/05
17
سلام من خانمی متاهل هستم و الان دو ماه ک باردارم همسرم خواب دیده بود ک من ی پسر خوشکل و سفید خدا داده بهمون و پسرم شیطونی میکنه و با باباش بازی میکنه میشه تعبیرشو بهم بگید با تشکر
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
09:21 - 1398/12/10
2
سلام من دخترم و خواب دیدم بچه ای درشت به دنیا اوردم و بهش شیر میدم پسر هم بود
Iran (Islamic Republic of)
09:19 - 1399/01/12
0
من دیشب خواب دیدم که روی تخت بیمارستانم و بدون هیچ دردی زایمان طبیعی کردم و دوقلو پسر زاییدم . که خیلی زیبا بود چهره ی بچه هام .‌اما مدام دنبال مادرم که فوت شده میگشتم تا بچه هامو نشونش بدم وقتی مادرمو دیدم که سر میز غذا نشسته بود و غذا میخورد با کسایی که من نمیشناختمشون .اما خیلی بی تفاوت بود نسبت به زایمانه من .
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
21:21 - 1399/01/15
2
سلا من نوزادی 54روزه دارم الان 4روزه مدفوع نکرده بایدچیکار کنم؟ممنون
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی‌نی‌بان، اگر سوالی از متخصصان دارید در آدرس زیر مطرح کنید


http://bit.ly/31AMOqp

Iran (Islamic Republic of)
11:10 - 1399/01/16
2
خواب دیدم بچه دار شدم اما نمیدونستم دختره یا پسر بچه خیلی تپل بود داشتم شیرش میدادم که دیدم پی پی شو کرد روم رفتیم حموم خونه آبجیم دیدم دارم رو لحاف و تشک خواهرم تو حموم ،حموم میکنم تعبیرش چیه؟؟
Iran (Islamic Republic of)
06:32 - 1399/01/27
5
س خواب دیدم صاحب یه بچه سفید شدم که پسره و روی چون 3خال سیاه بزرگ پیک خال قرمز درآمده میشه تعبیرش بگین
فاطمه اسدی
Iran (Islamic Republic of)
08:41 - 1399/01/28
0
سلام من هشت ماهه باردارم بعداز اذان صبح خواب دیدم چهارقلو باردارم ونوازادای پسر ودرشت ویکی از آن ها حرف زد تعبیرش چیست خیلی میترسم
Iran (Islamic Republic of)
14:00 - 1399/02/26
0
خواب دیدم یکی از اقوام بنده که ۵ بچه واقعا دارد باز بچه بدنیا آورد و من تعجب کردم
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
18:51 - 1399/03/02
1
من بیست و هفت هفته هستم خواب دیدم که بچه ام به دنیا اومده ولی خیلی سنگینه
Iran (Islamic Republic of)
17:00 - 1399/03/03
2
سلام من خواب دیدم حامله ام ولی بچم خواهرم به دنیا آوردش پسر هم بود خیلی قشنگ و ناز بچمو ازش گفتم رفتم خونه تعبیرش چی میشه..
Iran (Islamic Republic of)
01:57 - 1399/03/07
5
سلام متاهل هستم و خواب دیدم که در کلینیکی ب همراه وسایل پزشکی من بچه دار و همانجا بلافاصله زایمان کردم بدون درد و بچم رو هم بغل کردم تعبیر این خواب رو بهم بگید لطفا
محدثه
Iran (Islamic Republic of)
16:14 - 1399/04/06
15
من و شوهرم هردو دیشب خواب دیدیم ک فرزنمون ب دنیا اومده و پسر است .تعبیر چیست؟
Iran (Islamic Republic of)
10:41 - 1399/04/11
8
سلام من دختر هستم و مجرد دوشب هست که پشت سر هم خواب میبینم که باردارم و شب دوم همان خواب را دیدم ولی با به دنیا اوردن یه پسر خوابم ب پایان یافت خیلی ام خوشحال بودیم از اومدن اون بچه
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
15:26 - 1399/05/05
3
سلام خواهرم خواب دیده ک من پسر آوردم بدنیا و گریه میکنه ک خواهرم خیلی درد کشیده گناه داره تعبیرشو خواستم
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد.


از شما سپاسگزاریم

بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
22:29 - 1399/05/06
4
سلام من خواب دیدم پسر بدنیا آوردم و با من حرف میزد موهای بلندی داشت ومن بهش شیر هم دادم. لطفا تعبیرشو بگید ممنون
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد.


از شما سپاسگزاریم

بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
00:56 - 1399/05/29
2
سلام برادرمن مجرده وخواب ديده يه خانومي زايمان كرده تعبيرش روميشه بگين ممنون ميشم
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم

Afghanistan
22:34 - 1399/07/26
8
سلام زهل هستم مه خودم نامزد هستم خواب دیدم که یک طفل به دنیا میارم به بسیار آسانی و از پستان خود به او شیر می‌دهند و پستانم خوب شیر زیات داره لطفن تعبیرش چیست ؟؟؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم.

بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
14:28 - 1399/08/26
0
سلام وقت بخیر خواب دیدم زن داداشم حامله است و من در خواب نقش ماما رو داشتم و بچه اش رو به دنیا آوردم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم

بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
20:55 - 1399/09/02
0
سلام من خواب دیدیم بچه دو قلو یه دختر و یه پسر به دنیا میاریم ولی دختری نبود فقط پسر بود که میخواستم به دنیا بیارم من هنوز ازدواج هم نکردم مجردم تعبیرش چیه فقط اسم دختر شنیدم ولی بچه پسر میخواستم به دنیا بیارم میشه تعبیرشوبگین
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان


همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم

Iran (Islamic Republic of)
11:56 - 1399/09/10
2
سلام من خواب عجیبی دیدم،خواب دیدم یه نوزاد داره یه نوزاد دیگه رو به دنیا میاره و من رفتم کمک کردم که به دنیا بیاد،هردو نوزاد خیلی زیبا بودن،کسی می‌دونه تعبیرش چیه؟
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان


همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم.

Iran (Islamic Republic of)
09:14 - 1399/09/16
2
سلام من خواب دیدم توبیمارستان برای زایمان هستم با اینکه اصلا تا اون موقع نمیدونستم باردارم و بزرگی نسبی شکمم را دلیل پر خوری میدونستم همزمان با من جاریم هم باردار بود و تو بیمارستان مدارکم ناقص بود و بنا بر دلایلی برگشتیم خونه و من تو خونه زایمان کردم و پسر به دنیا آوردم و دوباره به بیمارستان رفتیم تا بستری بشم و اونجا خواهرم بود که همراهم بود و میگفت جاریتم دختر دار شده ..پسری که به دنیا اومد خیلی پوست تیره داشت و درشت بود وقیافش هم تو خواب معلوم بود.
Iran (Islamic Republic of)
13:21 - 1399/09/19
1
سلام ..من خواب دیدم دلم درد میکنه ...رفتم دکتر و نگاهی بهم انداخت داخلی که ببینه چرا دل درد دارم که یهو ی بچه تپل درشت پسر ب دنیا میاد خیلی خوشال میشم (من در واقعیت باردار نیستم....متاهل هستم و یک پسر ۴ساله دارم )درضمن درخواب شکمم هم بزرگ نبود ...همه خوشحال شدن
سورمز
Iran (Islamic Republic of)
22:54 - 1399/10/17
3
خواب دیدم زایمان کردمو پسر دنیا آوروم.تو راه خونه یه زیرزمینو نشونم دادن گفتن تا چهلمت باید اینجا بمونی خودمون بهت سر میزنیم.
قبل اینکه برم پایین دوتا قبر اون پایین نشونم دادن یکی برا من و اون یکی پسرم.ولی گفتن فعلا نرین توشون.رفتم زیر زمین دیدم اونجوریم که فک میکردم جای بدی نیس.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
10:42 - 1399/11/13
0
اگر کسی دیگری برای زن حامله خواب ببینید که دختر است چه میشود
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان


همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم

سوگند
Iran (Islamic Republic of)
15:34 - 1399/12/12
0
سلام من ۳۰هفته هست که باردارم همش خواب میبینم بچم پسره ولی هردفعه که میرم سونومیگه دختره
بدون نام
Iran (Islamic Republic of)
11:22 - 1400/02/06
0
سلام من یگ زن باردارم و‌خوابردیدم که یک نوزاد پسر درشت باموهای سیاه بدنیا آورده ام و بهش شیر میدم و‌خیلی هم در خواب خوشحالم
Iran (Islamic Republic of)
11:32 - 1400/02/09
0
سلام من یک دخترم و تو خوابم خواب دیدم که زایمان بی دردی دارم و یه پسر به دنیا اوردم و انگار به جز اون بچه دوتا بچه ی دیگه که دوقلو بودن هم داشتم که یکیشون دختر بود یکیشون پسر این پسری که تازه به دنیا اوردم خیلی سریع رشد میکرد ممنون میشم تعبیر خوابو بهم بگید
Afghanistan
21:30 - 1400/02/13
2
سلام من ماه سوم بارداري أم هست خواب ديدم كه يه پسري به دنيا آوردم بعد خواب ديدم يك دختري بدنيا اوردم بعد خواب ديدم دو دختر دوقلو به دنيا اوردم بعدم يك دختري به دنيا اوردم
Iran (Islamic Republic of)
12:26 - 1400/02/25
0
سلام من توخواب دیدم دوتا بچه بدنیا اومدن ویکی مادرش پیشش بود واون یکی نبود وفرداش میخواست بیادببر ومادرم بچه هایی اون دوتا رو بدنیا اورد بچه ها سالم بودن فقط یکیش خیلی بزرگ بود
نازگل
Iran (Islamic Republic of)
03:42 - 1400/03/05
2
سلام ببخشید من زن داداشم یه ماهه زایمان کرده خواب دیدم داره گریه میکنه و میگه دکتر بهم گفته دیگه هیچ وقت دختر گیرت نمیاد تعبیرش رو میشه بدونم؟ ممنون
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان


همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم

زی زی
Iran (Islamic Republic of)
11:49 - 1400/03/13
0
من دخترم... خواب دیدم باردارم و بچه ام به دنیا میاد در تنهایی و بچه پسر بود و خیلی ناز و چشم رنگی و در عرض نصف روز هم راه رو شد و حتی غذا خورد در حالی که من کل روز رو تنها بودم میشه لطفا تعبیرش رو بگید ممنون
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان


همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم.

پری ماه خضری
Iran (Islamic Republic of)
10:04 - 1400/03/23
0
سلام من خواب دیدم دوقلو دختر ب دنیا اوردم ولی یکیشونو بخشیده بودن منم هی این یکیو بو میکردم میگفتم دقیق مثل اونه
Iran (Islamic Republic of)
11:06 - 1400/05/03
0
من دیشب خواب دیدیم باردارم و زایمان کردم بچه ام پسر بود خیلیم قشنگ بود تعبیرش چی میشه لطفا بگین
پاسخ ها
مدیر پایگاه

همراه عزیز نی نی بان


همانطور که می دانید سایت ما سایت تخصصی بارداری و کودکیاری است و توان پاسخ به سوالات خارج از موضوع را ندارد. از شما سپاسگزاریم.

ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: