شعر دندونی بچه، آی بچه بی دندون

شعر دندون را به بچه ها یاد بدهید و با زبان شعر م بهداشت و مراقبت از دندان ها را به آنها بیاموزید.
شعر دندون را به  بچه ها یاد بدهید و با زبان شعر م بهداشت و مراقبت از دندان ها را به آنها بیاموزید.

شعر دندون برای بچه ها

آی بچه بی دندون
نرو سراغ قندون
نخور زیاد شیرینی
که خواب بد می بینی
خواب یه کرم گنده
که دندوناتو خورده
منبع: نی نی یاری