735
کد: 165785
26 دی 1396 - 16:09
آمارها و هشدارهای زیادی را درباره بالا رفتن سن ازدواج می شنویم. وقتی کسی را می بینیم که سن ازدواجش در حال گذشتن است به او توصیه می کنیم که سخت نگیر.
 اگـر شناسـنامه تان را ورق بزنید چهار واقعه زندگی در آن آمده است : تولد، ازدواج، طلاق و فـوت؛ کـه فقـط در ازدواج و طـلاق مخـتارید، بنابراین ازدواج را نباید سرسری گرفت بلکه بایـد بـا مطالعه و براساس معیارھای حقیقی ھمسر را انتخاب کرد . قبل ازدواج حتماً با یک متخصص یا یک مشاور خِـبره در امور خانواده و برخوردار از اطلاعات امروزی مشاوره کنید. ایـن کـه مـی گویـند «بـه ھـم عـادت مـی کنید »، «علاقه بعداً پیدا می شود » در ھمه جا صـحیح نیـست . زمانـی علاقـه «بعداً» پیدا می شود که پایه و اساس ازدواج بر معیارھای عقلانـی اسـتوار شـده باشد . با عنوان ھای«دعواھای پدر و مادرم مرا خسته کرده بود!»، «در تنگـنای مالـی بـودم »، «ھمـه دوستانم ازدواج کرده اند » و ... تن به ازدواج تحمیلی و ناخواسـته ندھـید . اگـر از دعـواھای با خودتان خلوت کنید. تمام نظرات و تفکرات را کنار هم بچینید و جنبه‌های مثبت و منفی ازدواج با خواستگارتان را کنار هم مقایسه کنید.
والدینـتان خـسته شده اید دنبال فکر و چاره اساسی باشـید، برای فرار از محیط پر آشوب خانه ازدواج نکنید که ممکن است شما ھم به ھمین مـصیبت دچـار شـوید ! براسـاس نـیازھای اقتصادی ازدواج نکنید اگر مهر و محبت که پایه و اسـاس یک زندگی مشترک است وجود نداشته باشد ھمه چیز براساس تصادف و شانس پـیش مـی رود، شـاید تـصادفاً خـوب پـیش رود و شـاید ھـم بـرعکس؛ و بـه علـت ایـن که دوسـتانتان ازدواج کـرده انـد تـن بـه ازدواج ناخواسـته ندھـید . نـباید بـدون جھت اعتماد به نفستان را از دست دھید و نگران شوید که مبادا کسی به سراغتان نیاید.

خودتان را بشناسید                              
خودتان را درست بشناسید و مطمئن باشید که واقعا تصمیم دارید ازدواج کنید یا نه و اگر پاسخ مثبت است به چه دلیل؟ بخاطر پول؟ ظاهر طرف مقابل؟ شخصیتش؟ یا صرفا برای اینکه از خانه پدری فرار کنید؟ کسی که خودشناسی می کند، برای زندگی خودش هدف قایل می‌شود، برنامه ریزی می‌کند، آرزوهایش را روی کاغذ می‌آورد و جاهای خالی زندگی‌اش را شناسایی می‌کند. کسی که خودش را خوب می شناسد، کمتر تحت تاثیر حرف دیگران مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد و دوست دارد خودش بداند با زندگی‌اش چه کار می‌کند.

معیارهای درست ازدواج را در نظر بگیرید
نکته مهم این است که این شما هستید که تعیین می‌کنید یک ویژگی برایتان مهم است یا خیر. مثلا برای یک نفر ممکن است ازدواج درون قومی خیلی مهم باشد ولی برای کس دیگر اصلا اهمیت نداشته باشد. نکته دیگر این است که تفاوت آدم‌ها در یک قالب نسبی مطرح می‌شود تا مطلق.

تصمیم بگیرید
با خودتان خلوت کنید. تمام نظرات و تفکرات را کنار هم بچینید و جنبه‌های مثبت و منفی ازدواج با خواستگارتان را کنار هم مقایسه کنید. آیا جنبه‌های مثبت به جنبه‌های منفی می‌چربند؟ آیا چیزی در نکات منفی هست که خیلی برایتان مهم باشد و بخاطرش بخواهید از طرف بگذرید؟ ممکن است چیزهایی را که شنیدید قبول نداشته باشید که ایرادی ندارد. می‌توانید از مشاور کمک بگیرید ولی در نهایت این زندگی شماست. تصمیم آخر را خودتان بگیرید و آن را به پدر و مادرتان اعلام کنید.

حالا چه عجله ایست؟
وقتی گفته می شود در ازدواج سهل گیر باشید، یعنی در اصل ازدواج عجله کنید. زود ازدواج کنید و ازدواج تان را به بهانه های واهی به تعویق نیندازید. مراسم را ساده برگزار کنید و ریخت و پاش نداشته باشید اما این مغایر با وقت گذاشتن برای شناخت و بیان کردن انتظارات مادی به جا نیست.
نمی شود مراحل شناخت و انتخاب همسر را با یک یا دو هفته‌ای انجام دهید. زود تصمیم گرفتن و تصمیم گیری بر اساس ظواهر ماجرا، شما را به سمتی سوق می دهد که هر چه پیش تر بروید، نکات جدیدتری کشف کنید و وقتی که دیگر دیر شده، پی به تفاوت ها ببرید. معطل کردن فرایند شناخت یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت دختر و پسراز یکدیگر است. دختر و پسر باید با یکدیگر آشنا باشند. نباید پیش از مراسم عقد مسائل بااهمیت را ناگفته گذاشت و باید پیش از آنکه بله را بگویید درباره همه چیز شفاف و دقیق صحبت کنید. از اولویت های زندگی تان گرفته تا شخصیت خود و وضعیت فعلی و گذشته و آینده تان. همه چیز را باید بگویید و به طور دقیق تناسب تان را بسنجید.

توصیه مشاوران به مراجعان:
1-در انتخاب ھمسر عجله و شتاب نکنید. این امر را با بررسی و تحقیق انجام دھید.
2-در ھمـسر گزینـی وسـواس به خرج ندھید؛ سعی کنید با دیده اغماض عوامل مختلف را بررسی و تصمیم گیری کنید.
3-چـنانچه پـدر و مـادر و خانـواده ھای وابسته، سختگیری کنند برای متقاعد کردن آنھا از مشاور خانواده کمک بگیرید.
4-از ازدواج تحمیلی خودداری کنید.
5-در انــتخاب ھمــسر پــس از بررســی معــیارھای طــرف مقابــل، وضــعیت خــود را بــا وی مقایـسه کنـید و در صـورت ھماھنگـی تـصمیم گیـری نمایـید . بـدون تـوجه بـه شرایط خود انتخاب ایده آلی نکنید.
6-در انـتخاب ھمـسر از پـدر و مـادر و خویـشاوندان خـود نظرخواھـی کنـید ولـی مـواظب باشـید چـون بـه علـت عـدم تخـصص ممکـن اسـت نظـر آنـان تحـ ت تأثیـر معیارھای خاص مناسب نباشد. حتماً با مشاور واجد شرایط مشورت کنید.
7-بـرای شـناخت ھمـسر از ھـر دو روش مـستقیم و غیرمستقیم استفاده نمایید و حتماً قـبل از خواستگاری، به طور مستقیم، از طریق مشاھده گفت و شنود، از او شناخت پیدا کنید.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: