347
کد: 211854
27 مهر 1398 - 23:40
اختلال بیش فعالی به عنوان یک الگوی تکانشگری و بی توجهی توصیف شده است که غالباً قبل از ۷ سالگی شروع می شـود.

اختلال بیش فعالی به عنوان یک الگوی تکانشگری و بی توجهی توصیف شده است که غالباً قبل از ۷ سالگی شروع می شـود. بیش فعالی یکی از شایعتـرین مشـکلات روان شـناختی است که در دوران کودکی تشخیص داده می شود. یکی از اختلالهایی که میتواند با میـزان شــیوع ۴ تــا ۶ درصــد در ســنین کــودکی موجــب بــروز مشکلاتی شود اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی می باشـد.از نشانه های بیش فعالی در کودکان نداشتن توانایی دقت و تمرکز بر روی یک موضوع و کند شدن یادگیری در کودک است. همچنین کودک از فعالیت بدنی غیرمعمول و بسیار بالا برخوردار است. این اختلال با فقدان توجه، فعالیت بیش‌ازحد، رفتارهای تکانشی، یا ترکیبی از این موارد همراه است. این اختلال با علائمی ماننـد نداشـتن تـاب مقاومـت در برابر ناکامی، کج خلقـی، بـی ثبـاتی خلقـی، طـرد شـدن از سوی همسالان و واکنش شدید اطرافیان همـراه اسـت.

نشانه های بیش فعالی در کودکان
به دلیل شناخت سطحی و ناکافی ممکن است بعضی رفتارهای طبیعی یا اختلالات دیگر کودک تحت عنوان بیش فعالی شناخته شوند. تشخیص قطعی اختلال بیش فعالی فقط بوسیله ی پزشک متخصص امکان پذیر است، اما برای تشخیص اولیه نیز باید شناخت کامل تری از نشانه ها و علائم اختلال بیش فعالی داشته باشید و آن ها را با رفتار کودک خود منطبق کنید. باید بدانید این اختلال انواع گوناگونی دارد.
محیطی که کودک بـیش فعـال در آن آموزش میبیند و والدینی که کودک با آنهـا زنـدگی مـی کنـد و حتـی خـود کودکـان نیـز دارای تـنش فراوانـی هستند و توانایی سازگاری کمی را از خود نشان مـی دهنـد. البته تمامی کودکانی که مبتلا به این اختلال هسـتند نیازمنـد آموزشهـای ویـژه نیسـتند. بلکـه مـی تواننـد بـا اسـتفاده از توصیه های رفتاری به والدین و مربیان، آنان را در محـیط های معمولی با سایر کودکان نگهداشـت.

بیش فعالی کودک چه نشانه هایی دارد؟
۱- حرکت بدون هدف دست و پا
۲- ناتوانی در پیگیری آموزش
۳- پیچ و تاب خوردن در حالت نشسته
۴- تغییر مکرر فعالیتها و بازیها
۵- گم کردن مکرر وسایل شخصی
۶- انجام کارهای خطرناک در اثر بی احتیاطی
۷- غالباً در حال حرکت بودن
۸- پرحرفی
۹- ایجاد دردسر برای هم کلاسی ها
۱۰- پاسخ سریع قبل از شنیدن سوال به طور کامل
۱۱- رعایت نکردن نوبت
۱۲- حواس پرتی در اثر محرک های بیرونی
۱۳- سر و صدای زیاد هنگام بازی کردن
۱۴-گوش ندادن به صحبت دیگران در اثر بی توجهی
۱۵- سرپا بودن در اکثر موقعیتها
۱۶- اشتباه مکرر در اثر بیدقتی
۱۷- قطع صحبت یا مداخله در کار دیگران
۱۸- خارج شدن از صندلی بدون اجازه
۱۹- اشـکال در برقـراری ارتبـاط بـا هـم کلاسـی هـا و در نتیجه عدم پذیرش از جانب همسالان
۲۰- اختلال در یادگیری و انجام چند کار با یکدیگر

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: