80
کد: 212705
08 آبان 1398 - 11:06
ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻚ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺷﻴﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻔﺎوت های ﻓﺮدی وﺟـﻮد دارد، ﺑـﻪ ﻣﻌﻠﻤـﺎن و واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﺷﺪ ﻳﺎ اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﻲ و ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻚ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺷﻴﻮه رﻓﺘﺎر ﻣﻌﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ.
دکتر محمد شایسته کیا، روانشناس، اطلاعاتی را در مورد تفاوت فردی کودکان بیان می کند.


.اگر نتوانستید در کادر بالا پادکست را بشنوید، اینجا را کلیک کنید
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: