عوامل ناباروری مردان، ژن موثر در آن

یکی از علل مهم ناباروری مردان آزوسپرمیا است. آزوسپرمیا به شرایطی گفته می‌شود که در مایع منی مرد، اسپرمی یافت نمی‌شود.

محققان کشور موفق به بررسی اثر ژن EIE۱AY در بروز «آزوسپرمیا» در بیماران شدند.
یکی از علل مهم ناباروری مردان آزوسپرمیا است. آزوسپرمیا به شرایطی گفته می‌شود که در مایع منی مرد، اسپرمی یافت نمی‌شود. یکی از ژن‌های مهم در تولید طبیعی اسپرم« EIE۱AY » است که در محل ژن‌های مربوط به آزوسپرمیا جای گرفته است.
به منظور بررسی تفاوت‌های نوکلئوتیدی در ژن EIE۱AY و مقایسه این تفاوت‌ها با اختلالات تولید اسپرم و ارتباط آن با آزوسپرمیا در جامعه ایرانی، محققان در پژوهشگاه رویان و دانشگاه جواهر لعل نهرو هند، پژوهشی را طراحی کردند که طی آن، ۳۰ بیمار ایرانی مبتلا به آزوسپرمیا غیر مخرب به عنوان گروه نمونه و ۳۰ بیمار بارور طبیعی که دست کم یک فرزند داشتند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند.
تفاوت‌های نوکلئوتیدی ژن EIE۱AY در اگزون ۳ و اگزون ۵ در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش که در مجله بین‌ المللی Current Urology به چاپ رسیده است، به طور کلی سه اختلاف نوکلئوتیدی در ژن EIE۱AY را نشان داد، یکی در منطقه اینترونیک اگزون ۳، یکی در ناحیه غیرکدشونده اگزون و یکی در منطقه اگزونیک اگزون ۵. این یافته نشان داد تفاوت معنی‌داری در ژن مورد نظر میان دو گروه آزمایشی وجود ندارد. در نتیجه نمی‌توان ارتباطی میان جهش‌های ژن EIE۱AY و آزوسپرمیا برقرار کرد.
نتایج این پژوهش نشان داد جهش در ژن EIE۱AY موجب بروز آزوسپرمیا نیست و برای یافتن علل آن پژوهش‌های بیشتری لازم است.
این تحقیقات توسط دکتر حمید گورابی، الهام یاراحمدی، دکتر مهدی توتونچی و همکارانشان در این پژهشگاه و محققان دانشگاه جواهر لعل نهرو هند انجام گرفته است.

منبع: سیناپرس