تربیت صحیح کودک، نکات باریکتر از مو

قطعاً هیچ کدام از والدین تمایلى به داشتن کودکى بدون اخلاق، آداب و دور از ارزش هاى خانوادگى ندارند اما براى آموزش بهتر ارزش ها به کودک چه باید کرد این چند راهکار ساده ممکن است مثمرثمر باشند.

 روزنامه ایران: کودکان حقیقتاً تمایل دارند از دوران کودکى شما بیشتر بدانند. پس مى توان هنگام تعریف داستان ها و وقایع حقیقى گذشته، برخى نکات را به آنها منتقل کرد.

والدین باید شخصاً به آداب و ارزش هاى خانوادگى عمل کنند. این که انتظار رعایت نکاتى را از کودک داشته باشید که خود آنها را رعایت نمى کنید، صحیح نیست.
هرگز با برنامه هاى فشرده و باید و نبایدهاى دائمى، دوران کودکى فرزندتان را از بین نبرید. هنر یک پدر یا مادر موفق انتقال ارزش ها در جریان یک دوران سالم و شاد به کودک است. از تلاش هاى فرزندتان براى رعایت آداب و ارزش ها با تشویق به موقع، قدردانى کنید و به او نشان دهید از این که روى چنین مسائلى متمرکز شده، خوشحالید. براى کودکانتان امکان صحبت در جمع خانواده، اقوام و دوستان را فراهم کنید، هرگز خطاهاى او را در جمع گوشزد نکنید و به او ثابت کنید در هر سنى، داراى جایگاه خاص خود در خانواده است.