شلوارهای لی زنانه‌ای که خبرساز شدند

شلوارهای لی زنانه ای در فضای مجازی و اینستاگرام به فروش می رسند که ظاهر عجیبی دارند.

شلوارهای لی زنانه‌ای که خبرساز شدند

به نقل از برترین ها: شلوارهای لی زنانه ای در فضای مجازی و اینستاگرام به فروش می رسند که ظاهر عجیبی دارند.

شلوارهای لی زنانه‌ای که خبرساز شدند

شلوارهای لی زنانه‌ای که خبرساز شدند

این شلوارها که به صورت اینستاگرامی به فروش می‌رسد توجه سردار حسین رحیمی را جلب کرده است. شلوارهای لی زنانه ای زاپ دار و پاره ای که میزان پارگی شلوارها تا حدی است که انگار شلوار دست چندم می خرید.

شلوارهای لی زنانه‌ای که خبرساز شدند

شلوارهای لی زنانه‌ای که خبرساز شدند

منبع: برترین ها