زیباترین سفیران تبلیغاتی برند جواهرات بولگاری را بشناسید!

فتوشات هایی از آن هاتوی بازیگر 40 ساله و زندیا بازیگر جوان 26 ساله آمریکایی که با بازی در سریال Euphoria برای تبلیغات جواهرات برند بولگاری منتشر شد. 

فتوشات های آن هاتاوی و زندیا برای تبلیغات جواهرات بولگاری

فتوشات هایی از آن هاتوی بازیگر 40 ساله و زندیا بازیگر جوان 26 ساله آمریکایی که با بازی در سریال Euphoria برای تبلیغات جواهرات برند بولگاری منتشر شد. 

فتوشات های آن هاتاوی و زندیا برای تبلیغات جواهرات بولگاری

فتوشات های آن هاتاوی و زندیا برای تبلیغات جواهرات بولگاری

فتوشات های آن هاتاوی و زندیا برای تبلیغات جواهرات بولگاری