3828
کد: 36411
19 تير 1396 - 15:49
یافته‌های حاصل از یک پژوهش حاکیست: با توجه به این که فتوتراپی نوزادی از فاکتورهای موثر ابتلا به آسم کودکی است، ضروری است که این روش درمانی فقط در موارد لازم و با کمترین مدت زمانی که اندیکاسیون دارد، تجویز شود.

ایسنا: یافته‌های حاصل از یک پژوهش حاکیست: با توجه به این که فتوتراپی نوزادی از فاکتورهای موثر ابتلا به آسم کودکی است، ضروری است که این روش درمانی فقط در موارد لازم و با کمترین مدت زمانی که اندیکاسیون دارد، تجویز شود.

 آسم شایع‌ترین بیماری مزمن دوران کودکی است و عوامل متعددی به عنوان ریسک فاکتور برای ابتلا به آن ذکر شده است. یکی از این عوامل فتوتراپی نوزادی است که در همین راستا مطالعه‌ای به ‌منظور بررسی رابطه فتوتراپی نوزادی با آسم در کودکان توسط احمدرضا عابدی، دستیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شده است.

این مطالعه مورد شاهدی بر روی کودکان مبتلا به آسم به عنوان گروه مورد و کودکان غیر مبتلا به آسم به عنوان گروه شاهد (پس از انجام همسان سازی از نظر سن، جنس، روش زایمان و وزن تولد) انجام گرفت. از بین 200 کودکی که مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند، در نهایت در گروه مورد 28 نفر و در گروه شاهد 34 نفر معیارهای ورود به مطالعه را داشتند. افراد مورد مطالعه از نظر دریافت فتوتراپی و طول مدت آن با یکدیگر مقایسه شدند. برای مقایسه داده‌ها از آزمون‌های Chi-square و t استفاده شد.

یافته‌های این مطالعه نشان داد: 92.8 درصد (26 نفر) کودکان مبتلا به آسم و 58.8 درصد (20 نفر) کودکان گروه شاهد سابقه دریافت فتوتراپی داشتند، همچنین میانگین تعداد روزهای دریافت فتوتراپی در دوره نوزادی در کودکان مبتلا به آسم 4.9 روز و در کودکان گروه کنترل 3.2 روز بود.

نتایج بیان کننده این مطلب است که فتوتراپی نوزادی از فاکتورهای موثر ابتلا به آسم کودکی است و طول مدت فتوتراپی نیز در ابتلا به آن نقش دارد. لازم است که فتوتراپی فقط در موارد لازم و با کمترین مدت زمانی که اندیکاسیون دارد، انجام شود.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: