لالایی تهرانی ها

لالایی زیر یکی از زیباترین لالایی های است که مخصوص تهرانی هاست.
کتابک: لالایی زیر یکی از زیباترین لالایی های است که مخصوص تهرانی هاست.

لالایی تهرانی

لالایی ها لالالالا، گلم بودی.
عزیز و مونسم بودی.
برو لولوی صحرایی.
ای بچه م چه می خوایی؟
لالالالا گل نسرین
بیرون رفتن، درو بستین
منو بردین به هندستون
شوهر دادین به کردستون.
بیارین تشت و آفتابه
بشورین روی شهرزاده.
که شهرزاده خدا داده
لالالالا، گل چایی
لولو! از من چه می خوایی؟
که این بچه پدر داره
که خنجر بر کمر داره.