متن لالایی بیرجندی، الالالا گل زیره

لالایی هاالالالا گلم دخو، گلم بیدار، گلم هیچ وقت نشه بیمار....
الالالا، گل آلو، 
دوخوشو سیب زرد آلو.
الالالا، گلم باشی،بخوابی بلبلم باشی،
تسلای دلم باشی. 
لالایی هاالالالا گلم دخو، گلم بیدار،
گلم هیچ وقت نشه بیمار.
الالالا لالاش می یاد،
صدای کفش آقاش می یاد،
آقاش رفته زن گیره،
کنیز صد تومن گیره.
الالالا تو را دارم، چرا از بی کسی نالم.
الالالا زر در گوش، 
ببر بازار مرا بفروش،
بیک من آرد و سی سیر گوش
الالالا گل زیره
چرا خوابت نمی گیره
بحق سوره یاسین
بییایه خوتو را گیره