لالای برای کودکان، گنجشک لالا سنجاب لالا

گنجشک لالا ... سنجاب لالا / آمد دوباره ... مهتاب لالا

گنجشک لالا ... سنجاب لالا
آمد دوباره ... مهتاب لالا
لالالالائی ... لالالالائی
لالالالائی ... لالالالائی
گل زود خوابید
مثل همیشه
قورباغه ساکت
خوابیده بیشه

لالایی کودکان، گنجشک لالا سنجاب لالا
لالالالائی ... لالالالائی
لالالالائی ... لالالالائی
جنگل لالالا
برکه لالالا
شب بر همه خوش
تا صبح فردا
لالالالائی ... لالالالائی
لالالالائی ... لالالالائی