شعر کودک/آقا پلیسه

شبا که ما میخوابیم/آقا پلیسه بیداره/ ما خواب خوش میبینیم/اون دنبال شکاره
شبا که ما میخوابیم
آقا پلیسه بیداره

ما خواب خوش میبینیم
اون دنبال شکاره

شعر کودک/آقا پلیسه

آقا پلیس زرنگه
با دزدا خوب میجنگه

ما هم اونو دوست داریم
بهش احترام میزاریم!!

آقا پلیسه
اونیکه شبا بیداره , لباس یشمی داره

مواظب شهر ما , مواظب خونه هاست
پلیسه مهربونه ,همیشه خوش زبونه

اونکه تفنگ داره , کلاه و فشنگ داره
با آدمای بدکار , با دزدای خطا کار

دشمنه و میجنگه , آقا پلیسه زرنگه
وقتی توی خیابون ماشین میاد چپ و راست

پلیس راهنمایی مواظب بچه هاست
بچه خوب همیشه از خط کشی رد می شه