اولین سونوگرافی در بارداری، ماه چندم انجام می شود؟

۴ نوبت سونوگرای در بارداری باید به صورت الزامی انجام شود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سونوگرافی بارداری در ماه چندم بارداری انجام می شود؟

پاسخ دکتر دکتر آزیتا صفارزاده، فوق تخصص زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه:

۴ نوبت سونوگرای در بارداری باید به صورت الزامی انجام شود که در اوایل بارداری برای تعیین بارداری طبیعی یا خارج رحمی انجام می شود، سونوی ان تی در هفته ۱۲، و سپس سونوگرافی در هفته های ۲۲ و ۳۲ بارداری.