من دوقلو باردارم، کی به دنیا میان؟

با توجه به این فرزندانتان دو قلو هستند باید گفت حساب و کتاب خاصی برای روز بارداری وجود ندارد.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: 20سالمه دو قلو  در هفته 35 باردارم. چند هفته دیگه باید برای به دنیا آمدنشون صبر کنم؟ 

پاسخ از سیما ایران زاده، کارشناس مامایی:
مادر عزیز با توجه به این فرزندانتان دو قلو هستند باید گفت حساب و کتاب خاصی برای روز بارداری وجود ندارد. ممکن است حتی دو قلو ها در هفته 36 بارداری هم به دنیا بی آیند که مشکلی نیست، اما ترجیح بر این است که در هفته 38 بارداری متولد شوند.  توصیه می شود استراحت داشته باشید.