با کودک کنجکاو چگونه رفتار کنیم؟

پسرم گاهی هم شلوار خود را پایین کشیده و آلت خود را نشان می دهد و می خندد.
سوال مخاطب نی‎‎نی‎‎بان: پسری دارم حدودا 2 ساله که گهگاهی در هنگامی که پوشک ندارد با آلت خود بازی می کند و گاهی هم شلوار خود را پایین کشیده و آلت خود را نشان می دهد و می خندد. در مقابل عکس العمل ما داد می زند و جیغ می کشد.

پاسخ دکتر ربابه غفار تبریزی، روانشناس:
این مسئله ای است که شما باید به آن توجه زیادی داشته باشید. چون دو سالگی سنی نیست که او متوجه کار خود نباشد و به احتمال زیاد او می داند که این کارش زشت است و بهتر است روش تربیت او را تغییر دهید و سخت گیری بیشتری داشته باشید و در مقابل جیغ زدن او کوتاه نیایید و حتما در مورد نحوه برخورد با او به متخصص روانشناس اطفال مراجعه کنید. چون در مورد این مسئله نیاز است که مشاور با خود او هم صحبت کند و علت کارش را متوجه شود و بر اساس آن درمان شروع شود.