اوریگامی موش برای کودکان، چطور بسازیم؟

در این مطلب درست کردن صورت موش به روش اوریگامی آموزش داده می‌شود.
نی نی بان: در این مطلب شیوه درست کردن صورت موش به روش اوریگامی آموزش داده می‌شود. کافیست فقط در مراحل 1 تا 4 از قسمت خط چین کاغذ را تا کنید. سپس در مرحله 5 کاغذ را از قسمت خط چین و از پشت تا کنید. در مرحله آخر اجزای صورت موش را نقاشی کنید.  

مرحله 1

اوریگامی

مرحله 2

اوریگامی

مرحله 3

اوریگامی

مرحله 4

اوریگامی

مرحله 5

اوریگامی

مرحله 6

اوریگامی صورت حیوانات، موش