تاثیر موسیقی بر کودکان، حقیقته یا خرافه؟

مزایای موسیقی کلاسیک بر مغز تا مدتها مورد توجه پژوهشگران بوده است.
تاثیر موتزارت
«تاثیر موتزارت» یک نظریه در روانشناسی است که در آن درباره تاثیر آثار موسیقی دان مشهور «ولفگانگ آمادئوس موتزارت» بر سطح کیفی یادگیری کودکان تحقیق می شود. مطالعات اولیه نشان داده که یادگیری کودکان در مدت کوتاهی بهبود یافته است.

موسیقی کلاسیک
مزایای موسیقی کلاسیک بر مغز تا مدتها مورد توجه پژوهشگران بوده است. چندین دهه این فرض که موسیقی تاثیر عمیقی در بر درک شناختی انسان دارد مطالعات زیادی صورت گرفت.

دکتر توماتیس ، پژوهشگر فرانسوی به طور خاص بر آثار موتزارت تمرکز کرد و به نقش آن در کاهش استرس، اضطراب ، افسردگی و بهبود مهارت های ارتباطی و افزایش خلاقیت در کودکان پی برد.

موسیقی کلاسیک در قلمرو زندگی مدرن
این آزمایش بر روی موش ها نشان داد بعد از گوش دادن به موسیقی آنها توانستند در زمان کوتاه تری ماز هایشان را طی کنند. در تحقیقات بعدی درباره تاثیر موسیقی بر بیماران صرعی از کاهش شدت و تعداد تشنج ها اطلاع می دهد. در مورد بیماران آلزایمری به طور مدارم خبر از فعالیت مغزی آنها می دهد. در طول زمان این نظریه به کلیه آثار موسیقی کلاسیک تعمیم داده شد.

منبع: سلامت بانوان اوما