شکل گیری هویت در کودکان، قابل توجه والدین

آن ها معتقدند که ارتباط والدین با یکدیگر در شکل گیری رفتارهای فرزندان در مراحل مختلف رشد نقش مهمی ایفا می کند.
عده ای از محققان گزارش داده اند که براساس یک دیدگاه یادگیری اجتماعی، وضعیت هویت والدین، به خصوص اگر آنان دارای سبک هویت اطلاعاتی باشند الگوی مناسبی را برای نوجوانان فراهم می کند تا از طریق یادگیری مشاهده ای بتوانند هویت خود را رشد دهند.
آن ها معتقدند که ارتباط والدین با یکدیگر در شکل گیری رفتارهای فرزندان در مراحل مختلف رشد نقش مهمی ایفا می کند. برهمین اساس، تحقیقات نشان داده است نوجوانانی که دارای سبک هویت هنجاری هستند معمولا در خانواده هایی با سبک فرزندپروری استبدادی رشد کرده اند ؛ این والدین با کنترل دقیق روی فرزندان خود از آن ها انتظار دارند که به طور کامل از دستورات آن ها فرمانبرداری کنند و با قوانین موجود در خانواده همنوایی داشته باشند .
بنابراین نوجوانان در چنین خانواده هایی هیچ گاه به خود اجازه نمی دهند که در مورد مسائل پیرامون خود بررسی کنند و یاد می گیرند که فرزند خوب فرزندی است که بدون چون و چرا از دستوراتی که والدین براساس تجارب شان می دهند ، اطاعت کند. در حالی که نوجوانانی که دارای سبک هویت سردرگم ( اجتنابی) هستند معمولا والدینی با سبک فرزندپروری سهل گیر و آزادگذار دارند.
این والدین برخلاف گروه قبل بسیار سهل گیرند و بیشتر درگیر مسائل شخصی خود هستند بنابراین توجه زیادی به فرزندان خود ندارند و معمولا هیچ کنترلی بر آنان اعمال نمی کنند. به همین دلیل معمولا نوجوانان در این خانواده ها در سنین بسیار پایین رفتارهایی نظیر مصرف سیگار، سوء مصرف مواد مخدر و هم چنین ارتباط با جنس مخالف را تجربه می کنند.
بالاخره نوجوانان دارای سبک هویت اطلاعاتی از والدینی با سبک فرزند پروری قاطعانه برخوردارند. در این خانواده ها هرچند که قوانین مشخصی وجود دارد ولی نوجوان مجاز است در مورد دلیل انجام این اعمال بحث و بررسی کند. والدین دارای این سبک تربیتی به افکار و رفتار فرزندان خود توجه دارند و در تصمیم گیری های خود نظرات آن ها را مدنظر قرار می دهند.
معمولا نوجوانان دارای سبک هویت هنجاری و اطلاعاتی ، ارتباط خوبی را با والدین شان گزارش کرده اند ولی نوجوانان دارای سبک هویت سردرگم اجتنابی، ارتباط خوبی با والدین خود ندارند به طور کلی تحقیقات نشان می دهد که روش فرزندپروری و نوع ارتباط والدین با نوجوانان در رشد و تحول فرآیند شکل گیری هویت نقش مهمی دارد. *


منبع: سلامت نیوز