واکسن های دوران نوزادی، چقدر تاثیر دارد؟

منظورم باز دوباره واکسن باید زد؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: این واکسن های دوران بچگی که میزنن اثرش تا کی داخل بدن می مونه؟ آیا تزریق این واکسن ها در دوران بزرگتر شدن باز وجود داره؟ منظورم باز دوباره واکسن باید زد؟

پاسخ دکتر شادی نعیمی، متخصص اطفال:
مادر عزیز بعضی از واکسن ها باید طبق برنامه تمدید بشوند و بعضی دیگر از واکسن ها خیر. بعضی از واکسن ها باید تا 14 سالگی طبق برنامه تمدید شوند.