انواع بارداری مولار، کامل و جزئی

در این نوع حاملگی، هر بافت جنینی به احتمال زیاد دچار نواقص شدیدی می شود.
دو نوع حاملگی مولار وجود دارد: کامل و جزئی.
 
1- حاملگی مولار کامل
- یک تخمک بدون اطلاعات ژنتیکی توسط اسپرم بارور می شود.
- اسپرم در آن تخمک رشد می کند، اما می تواند فقط یک بافت برآمده را تشکیل دهد و تبدیل به جنین نمی شود.
- همانطور که این بافت رشد می کند، شبیه خوشه انگور می شود و این خوشه، رحم را پر می کند.

2- حاملگی مولار جزئی
- یک تخمک توسط دو اسپرم بارور می شود و جفت تبدیل به مولار می شود.
- در این نوع حاملگی، هر بافت جنینی به احتمال زیاد دچار نواقص شدیدی می شود.
- به طور نادر، برخی دو قلو زایی ها دارای یک جنین و یک حاملگی مولار می باشند.
منبع: تبیان