1279
کد: 130650
10 مرداد 1397 - 12:32
درمان کوتاه مدت راه حل محور یکی از انواع درمان های متداول در کاهش مشکلات روان شناختی از جمله افسردگی در بین درمانگران و مشاوران خانواده است.
محققان به تازگی در پژوهش های خود به اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور (SFBT) بر کاهش نشانگان افسردگی زنان پرداخته و این رویکرد را به عنوان یک روش درمانی موثر دانسته اند.
 
درمان کوتاه مدت راه حل محور یکی از انواع درمان های متداول در کاهش مشکلات روان شناختی از جمله افسردگی در بین درمانگران و مشاوران خانواده است. به همین منظور نیز تحقیقاتی بومی در این زمینه انجام شده است که پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش نشانگان افسردگی زنان طراحی شد

یافته ها حاکی از آن بود که درمان کوتاه مدت راه حل محور باعث کاهش علایم افسردگی زنان گروه مداخله شده و نتایج در دوره پیگیری نیز از ثبات لازم برخوردار بوده است..

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و از روش پیش آزمون پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بهره گرفته شده است. جامعه این پژوهش شامل کلیه زنانی بودند که با مشکل افسردگی به مرکز هم یاران سلامت روان شهر بجنورد تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان شمالی در سال 1392 مراجعه کرده اند و بر اساس مصاحبه بالینی و تشخیصی، افسردگی در مورد آنها تشخیص داده شده بود.

با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 20 نفر از زنان به عنوان نمونه انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگی بک (Beck) بود که توسط آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل گردید. درمان کوتاه مدت راه حل محور در 6 جلسه 5/ 1 ساعته برای آزمودنی های گروه آزمایش برگزار شد اما برای گروه کنترل مداخله ای ارایه نگردید. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و به روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج کاهش معنادار نمرات افسردگی زنان گروه آزمایش را در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود که درمان کوتاه مدت راه حل محور باعث کاهش علایم افسردگی زنان گروه مداخله شده و نتایج در دوره پیگیری نیز از ثبات لازم برخوردار بوده است.

بر اساس این یافته ها می توان این گونه نتیجه گیری کرد که درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش افسردگی موثر است. مشاوران و روان درمان گران می توانند از این رویکرد درمانی موثر و کارآمد جهت حل مشکلات روان شناختی مراجعان بهره ببرند.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: