رابطه عاطفی زوجین، وابسته به چه عواملی است؟

میزان آمیزش عاطفی زناشویی یکی از مهم ترین متغیر های موجود در ظهور و سیر تعارض زناشویی است .
میزان آمیزش عاطفی زناشویی یکی از مهم ترین متغیر های موجود در ظهور و سیر تعارض زناشویی است . آمیزش عاطفی مغایر با تمایز یافتگی است .
این مفهوم به بهترین شکل با در نظر گرفتن اجزای آن مثل : مرز های شخصی ، سبک همدم طلبی و دوری گزینی عاطفی و شیوه ای که زوج به سمت همدیگر حرکت می کنند ، و عملکرد متقابل قابل فهم است .

مرزهای شخصی
وقتی ما درباره ی مرزها در رابطه حرف می زنیم ، منظورمان نقطه ای است که در آن یکی از زوج ها با دیگری در تعادل است . مرز یک دیوار سلولی سفت و محکم نیست ، بلکه غشایی از درجات متنوع نفوذ پذیری است .

مفهوم چنین غشایی را دو مشاهده ی بالینی همسان مشخص می کند .
۱ . هر یک از طرفین رابطه ممکن است درجات مختلفی از امکان دسترسی به فضای عاطفی شخصی را فراهم کند .
۲ . وقتی زن و شوهر دوره های متناوبی از دوری و نزدیکی را تحمل می کنند ، الگو های جاذبه و دافعه به طور واکنشی بین زن و شوهر شکل می گیرد .

رابطه ی مرزهای شخصی با همدم طلب و دوری گزین
این مفهوم مرز رابطه ی تنگاتنگی با واکنش همدم طلبان عاطفی و دوری گزینان عاطفی دارد . همدم طلب عاطفی در محیط کم تنش مرز شخصی بارزی دارد که نسبتا با در میان گذاشتن احساسات و افکار شخصی راحت است و مجوز دسترسی به دنیای درونی اش را می دهد 
در مواقع فشار روانی زیاد ، همدم طلب عاطفی ممکن است مرز بسیار نفوذ پذیری داشته باشد ، و دیگران را به درون فضای شخصی اش تقریبا اتقانی دعوت کند و اضطراب و ناراحتی هیجانی را روی کسی که در دسترس اوست ، خالی کند .
استثنائی نیز تحت فشار روانی بیش از اندازه اتفاق می افتد ، و آن زمانی است که همدم طلب ممکن است حرکت را معکوس ، و به جزیره ی مصونیت لاک تنهایی عقب نشینی کند و از نظر هیجانی بسته باشد .
دوری گزین عاطفی نیز در محیط کم تنش نسبتا باز است . دسترسی به دنیای درونی وی میسر اما انتخابی و معدود است . تحت فشار روانی زیاد ، حتی انتخاب های معدود نیز ممکن نیست .

و اما ؛ استثناء
به هرحال ، باز هم در انتها اسثنایی وجود دارد . برای مثال ، وقتی همسر دوری گزین عاطفی او را ترک کند ، غشای مهر و موم شده در مرز شخصی او ممکن است بی اختیار بگسلد و با هجوم افکار و احساسات شخصی دراز مدت تقریبا بدون هیچ گونه مهاری سر ریز شود .
به هر حال ، وقتی دوری گزین عاطفی پس از چنین اتفاقی ثبات خود را دوباره کسب می کند ، این اتفاق فراموش می شود و هیچ خاطره ای از آن چه گفته شد ، در یاد نمی ماند .
وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند ، این دو نوع مرز شخصی تاثیر شگرفی بر انواع جاذبه ها و دافعه های رابطه دارد . تعامل عاطفی نیمه خودکار در مرز جوهره ی آمیزش عاطفی است . ما معتقدیم که این آمیزش برحسب سبک های عمل کردن و عملکرد متقابل به بهترین شکل درک می شود .
منبع: هیروو