نقش بازی در رشد کودکان، جدی بگیرید!

بازی کردن و به عهده گرفتن نقش های مختلف هنگام آن، به کودک این اجازه را می دهد تا ازاین طریق، احساسات و مشکلات و استرس های خود را بیان کند و برمشکلاتش پیروز ش

برنا: اعظم طباطبایی، روانشناس کودک گفت: بازی و انواع اسباب‌بازی‌ها، کلمات کودکان هستند. اگر در انتخاب آنها دقت شود، می‌توانند فرصتی بوجود آورند تا کودکان از این طریق، احساسات و مشکلات خود را همانگونه که تجربه کرده اند به زبان آورند.

طباطبایی با توجه به اینکه، بازی کردن در شکل‌گیری شخصیت کودک تاثیر زیادی دارد، افزود: کودک هنگامی که مشغول بازی کردن می شود در واقع، خود را در معرض اتفاق‌های خوب و بدی قرار می‌دهد که در آینده ممکن است او را درگیر سازد. دراین صورت یاد می‌گیرد که چگونه رفتار خود را با حوادث و موقعیت های آیند ه سازگار سازد.

وی نقش پذیری کودک درهنگام بازی را یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی شدن کودک دانست و تصریح کرد: کودکی که هنگام بازی کردن مرتب نقش خود را تغییر می دهد و در جایگاه‌های مختلف قرار می گیرد، می‌تواند زندگی در هر جایگاه را تجربه کند و درزندگی اجتماعی واقعی نیز قادر است مرتب چشم انداز خود را تعییر دهد.