تشخیص نازایی با سونوگرافی/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که نقش هیستروسونوگرافی و سونوگرافی سه بعدی در تشخیص ناباروری خانم‌ها چیست؟

سـونوگرافی یکـی از ابزارهـای تشـخیصی حائـز اهمیـت در فیلـد نابـاروری مـی باشـد. از سـونوگرافی جهت بررسـی رحــم، لولــه هــا و تخمــدان هــا اســتفاده مــی شــود. تکنولــوژی ســه بعــدی در بســیاری از رشـته های پزشـکی کاربـرد پیـدا کـرده اسـت. بـا اسـتفاده ازایـن تکنولـوژی امـکان نمایـش و ارزیابـی حجـم اعضا از تمـام زوایـا وجـود دارد.

برای آگاهی بیشتر از تشخیص نازایی با سونوگرافی به سراغ یکی از متخصصان سونوگرافی الوند تهران رفتیم. از شما دعوت میکنیم ویدئو زیر را تماشا کنید. 


.اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید، از اینجا دانلود کنید