1739
کد: 227127
29 مهر 1399 - 16:48
در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که نقش هیستروسونوگرافی و سونوگرافی سه بعدی در تشخیص ناباروری خانم‌ها چیست؟

سـونوگرافی یکـی از ابزارهـای تشـخیصی حائـز اهمیـت در فیلـد نابـاروری مـی باشـد. از سـونوگرافی جهت بررسـی رحــم، لولــه هــا و تخمــدان هــا اســتفاده مــی شــود. تکنولــوژی ســه بعــدی در بســیاری از رشـته های پزشـکی کاربـرد پیـدا کـرده اسـت. بـا اسـتفاده ازایـن تکنولـوژی امـکان نمایـش و ارزیابـی حجـم اعضا از تمـام زوایـا وجـود دارد.

برای آگاهی بیشتر از تشخیص نازایی با سونوگرافی به سراغ یکی از متخصصان سونوگرافی الوند تهران رفتیم. از شما دعوت میکنیم ویدئو زیر را تماشا کنید. برای مراجعه بهر یا دریافت نوبت از این مرکز، اینجا را کلیک کنید.


.اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید، از اینجا دانلود کنید
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: