کودکان مبتلا به دیابت، مشکلات دندانی

پژوهگشران با مقایسه 270 کودک 6 تا 14 سال مبتلا به دیابت با 320 کودک سالم متوجه شدند : به علت رویش سریعتر داندان های دایمی در کودکان دیابتی این کودکان بیش از دیگرهمسالانشان در خطر پوسیدگی های دندان قرار دارند.

سلامت نیوز

پژوهشگران بر ضرورت توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان کودکان مبتلا به دیابت تاکید دارند. سن رویش دندان های دایمی در کودکان مبتلا به دیابت کمتر از دیگران است که این امر شیوع مشکلات دندانی را در این کودکان افزایش می دهد.پژوهگشران با مقایسه 270 کودک 6 تا 14 سال مبتلا به دیابت با 320 کودک سالم متوجه شدند : به علت رویش سریعتر دندان های دایمی در کودکان دیابتی این کودکان بیش از دیگرهمسالانشان در خطر پوسیدگی های دندانی و از دست دادن دندان قرار دارند.