مادر بعد از زایمان، چرا دچار نگرانی میشود؟

دوره پس از زایمان به عنوان یک دوران آسیب پذیر و تنش زا در زنان با فرهنگ های متفاوت است و با تغییرات اجتماعی و فردی چشم گیری برای مادر توأم است به گونه ای که مادران در این دوران با بسیاری از مشکلات و نگرانی های جدید روبرو می شوند.

دوره پس از زایمان به عنوان یک دوران آسیب پذیر و تنش زا در زنان با فرهنگ های متفاوت است و با تغییرات اجتماعی و فردی چشم گیری برای مادر توأم است به گونه ای که مادران در این دوران با بسیاری از مشکلات و نگرانی های جدید روبرو می شوند.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل تنش زای پس از زایمان از دیدگاه مادران توسط منصوره عزیززاده فروزی و جمعی از همکارانش دانشگاه علوم پزشکی کرمان به روش توصیفی بر ‌٤٠٠روی مادر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان انجام پذیرفت. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.

نتایج حاصل از بررسی نشان داد ‌٥/٤٧ درصد مادران در گروه سنی ‌٢٥-21 سال قرار داشتند و بیشترین میانگین نمره عوامل تنش زای مربوط به مادر (‌١١/٣ درصد) موارد بزرگی سینه و خون ریزی پس از زایمان و در مورد استرس‌های مربوط به کودک بیش ترین میانگین نمره (‌٣٠/٣ درصد) به مورد عوض کردن کهنه و پوشک، و در مورد عوامل تنش‌زای مربوط به حمایت اجتماعی بیشترین میانگین نمره به مورد عقاید متفاوت فامیل در مورد مراقبت نوزاد تعلق گرفت.

ارتباط معنی داری در مقایسه نمره کل استرسورها و سه حیطه آن و برحسب ویژگی های فردی مشاهد نگردید.

یافته های نهایی این مطالعه حاکی از آن است که عوامل تنش زای مشخص شده از سوی مادران به سادگی از طریق آموزش های قبل از زایمان برطرف شده و قابل حل است.

پژوهشگران این طرح توصیه می کنند که مراقبین بهداشتی با برگزاری کلاس‌های آموزشی و یا آموزش هنگام ترخیص از بیمارستان می توانند نگرانی های مادران و در نتیجه از عوامل تنش زای پس از زایمان جلوگیری کنند.

گفتنی است، نتایج این مطالعه در مجله علمی پژوهشی زنان مامائی و نازائی ایران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسیده است.