12266
کد: 52027
21 تير 1396 - 13:02
ر صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.
بیمارستان آتیه: هزينه هاي زايمان طبيعي به صورت آزاد با يك شب بستري مبلغ 40.000.000 ريال برآورد مي گردد كه در صورت انتخاب اتاق خصوصي اين هزينه افزايش مي يابد.

هزينه هاي زايمان طبيعي با يك شب بستري با تعرفه بيمه هاي طرف قرارداد مبلغ 25.000.000 ريال مي باشد.

هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري به صورت آزاد مبلغ 65.000.000 ريال تا 70.000.000 ريال مي باشد.

هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري با تعرفه بيمه هاي طرف قرارداد مبلغ40.000.000 تا  45.000.000 ريال برآورد مي گردد.


توضيحات:

الف: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

ب: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك متخصص نوزادان، پرونده جداگانه اي تشكيل شده و دريافت معرفي نامه مجدد نيز به نام نوزاد الزامي مي باشد.

ج: هزينه هاي فوق به صورت تقريبي بوده و با توجه به انتخاب پزشك معالج متغيير خواهد بود.

د: بيمه هاي طرف قرارداد، جهت اقامت بيشتر از 48 ساعت (بانظر پزشك معالج) تعهدي در قبال پرداخت هزينه ها ندارند.

ه: لطفا هنگام پذيرش بيمار در بيمارستان حتماً نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مشخص گردد در غير اين صورت بيمارستان هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد.

و: در صورتي كه در حين عمل سزارين نياز به انجام عمل ديگري با صلاحديد پزشك باشد تاييد آن عمل بر روي معرفي نامه بيمار تا قبل از ترخيص الزامي مي باشد.

- هزينه هاي بالا مربوط به اتاق هاي دو تخته و چند تخته مي باشد.
- هزينه اتاق خصوصي را جز بيمه بانك، مابقي بيمه ها پرداخت نمي كنند.

ي: لازم به ذكر مي باشد هزينه دوقلو 5.000.000 ريال بيشتر است (سه قلو نيز به همين ترتيب بابت هر قل 5.000.000 ريال اضافه مي شود)

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: