نحوه مصرف قرص ضد بارداری، وقتی فراموش کرده اید

کسانی که از این قرصها برای جلوگیری از بارداری استفاده میکنند فراموش کردن قرصها خطر حاملگی ناخواسته را دارد.
کسانی که از قرصهای ضدباردار ی به عنوان درمان کیست و یا درمان تنبلی تخمدان و یا هر دلیل دیگر به جز اثر ضدبارداری از این قرصها استفاده میکنند اگر مصرف قرص را فراموش کنند تنها مشکلی که ممکن است برایشان پیش بیاید اختلال درنظم پریوداست.

در هنگام فراموش کردن قرصهای ضدبارداری ایا اقدام خاصی لازم است؟
کسانی که از قرصهای ضدبارداری به عنوان درمان کیست و یا درمان تنبلی تخمدان ویا هر دلیل دیگر به جز اثر ضدبارداری  از این قرصها استفاده میکنند اگر مصرف قرص را فراموش کنند تنها مشکلی که ممکن است برایشان پیش بیاید اختلال درنظم پریوداست که بامصرف به موقع این اختلال را میتوان درمان وبرطرف کرد.در کسانی که از این قرصها برای جلوگیری از بارداری استفاده میکنند فراموش کردن قرصها خطر حاملگی ناخواسته را دارد و البته این امر(فراموش کردن مصرف قرص) در خانمهای مصرف کننده بسیار شایع است دستورات زیر به شما کمک میکند که درزمان فراموش کردن قرصها چه اقدامی لازم است انجام دهید:

۱- اگر مصرف یک قرص فراموش شده است بلافاصله بعداز اینکه این مسٌله را به خاطر آورید آن قرص را مصرف کنید و نیاز به اقدام خاص دیگری نیست.

۲- اگر مصرف دو قرص در دوهفته اول فراموش شود باید در دو روز بعدی هر روز دو تاقرص مصرف کنید.

۳- اگر مصرف دو قرص درهفته سوم فراموش شود ویا در هر زمان  شما بیشتر از دو قرص را فراموش کردیدکه مصرف کنید باید بلافصله از روش دیگری برای جلوگیری استفاده کنید ومصرف بسته جدید قرصهارا ازهمانروز شروع کنید.

۴- شایعترین علت عدم تاثیر قرصهای ضدباردرای  این است  که خانمی که برای ضدبارداری قرص میخورد دچار اسهال و استفراغ شود در این صورت است که قرص بدون هیچ اثری روی بارداری از بدن دفع میشود وبنابراین بیماراظهار میدارد که حتی باخوردن قرصها حامله شده است باید دراینگونه موارد ازروشهای دیگرضدبارداری  مثل جلوگیری طبیعی لستفاده کنید.

۵- در کسانیکه برای اولین بار از قرص ضد بارداری استفاده میکنندممکن است لکه بینی پیش بیاید که طبیعی است ونیاز به اقدام خاصی نیست
 
۶-ایا مصرف قرص ضد بارداری در دختر خانمها اشکال داردیا خیر؟معمولا در دختر هایی که دچار کیست تخمدان ویا تنبلی تخمدان هستند ما لازم میدانیم از این قرصها برای تنظیم کار تخمدان استفاده کنیم ومصرف قرصها زمانی که برای بدن ضروری باشد وبدن به این هورمونها نیاز داشته باشد. هیچ خطری ندارد وحتی گاهی عدم استفاده این قرصها خطرناک تراست.

۷- در خانمهایی که دچار سردرد های میگرنی هستند مصرف قرصهای ضدبارداری سبب تشدید علایم میگرن وتشدید حملات سردرد میشود وحتی گاهی در این خانمها سکته مغزی نیز گزارش شده است. بنابراین در این بیماران تجویز قرصهای ضدبارداری ممنوع است وکسانیکه میگرن دارنداز سایر روشهای ضد بارداری مثل کذاشتن IUD میتوانند استفاده کنند.

۸- در کسانیکه از داروهای ضد تشنج استفاده میکنند بدلیل اینکه این داروها باعث میشوند قرصهای ضدبارداری زوداز بدن دفع شوند پس باعث کاهش اثرات قرص ضدبارداری میشوندبنابراین اینگونه بیماران نیز بایداز سایر روشهای ضد بارداری استفاده کنند.

۹- در خانمهای دیابتی مصرف قرص ضد بارداری منعی ندارد ولی از قرصهای زمان شیردهی نباید استفاده کنند.
منبع: شفا آنلاین