مقدار نرمال مایع آمنیوتیک، سرم بیشترش میکنه؟

آیا تزریق سرم به بیشتر شدن مایع آمنیوتیک در هفته37 کمک می کند؟
سوال:
باسلام. آیا تزریق سرم به بیشترشدن مایع آمنیوتیک در هفته37 کمک می کند؟ در حال حاضر میزان آن 8.5 تا9cmگزارش شده است.

جواب:
اگر مربوط به کم آبی بدن مادر باشد شاید کمکی کند.  توصیه به استراحت  وعدم فعالیت بی مورد می شود.
منبع: تبیان