قـرمـز ،رنـگ اسـتـرس

يكي از عواملي كه در ارتقاي سطح تحصيلي و بهبود رفتار دانش آموزان در كلاس درس مؤثر است، افزايش سطح عزت نفس آنان است. رفتار معلم مي‌تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تأثير مثبت يا منفي روي عزت نفس دانش‌آموزان داشته باشد.

 به نقل از روزنامه اطلاعات

يكي از عواملي كه در ارتقاي سطح تحصيلي و بهبود رفتار دانش آموزان در كلاس درس مؤثر است، افزايش سطح عزت نفس آنان است. رفتار معلم مي‌تواند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم تأثير مثبت يا منفي روي عزت نفس دانش‌آموزان داشته باشد.

برخورد معلم نبايد به صورتي باشد كه به عنوان مثال فقط به دانش‌آموز خاصي توجه داشته باشد و مرتباً او را تشويق كند يا اين كه موجب سرخوردگي دانش‌آموز ديگري به خاطر كسب نمره پايين يا شيطنت در كلاس شود.

برخي از رفتارهاي معلم به طور مستقيم روي ذهن دانش‌آموزان تاثير مي‌گذارد. مواردي مانند تشويق يا تحقير دانش‌آموز در جمع، پاي تخته بردن مكرر دانش‌آموز خاص و اخراج كردن از كلاس از اين دست هستند. ولي برخي از موارد جزئي و ظريف نيز مي‌توانند تأثير غيرمستقيمي برذهن و ضمير ناخودآگاه دانش آموزان داشته باشند.

اكثر معلمان براي تصحيح اوراق امتحاني يا بررسي تكاليف انجام شده دانش آموزان از خودكار قرمز استفاده مي‌كنند. استفاده از خودكار قرمز براي معلمان به سنت و عرف تبديل شده است. در حالي كه قرمز يك رنگ منفي به حساب مي‌آيد.

علايم و چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي به منظور نشان دادن ممنوعيت و خطر هستند، علايم هشدار دهنده و برچسب‌هاي مواد سمي همگي قرمز هستند.

ذهن افراد جامعه نسبت به رنگ قرمز شرطي شده است و آن را به عنوان يك رنگ منفي پذيرفته است. حالا تصور كنيد به دانش آموزي برگه تصحيح شده امتحاني‌اش را بدهند كه پر از علائم قرمز رنگي است كه نشان دهنده اشتباهات و نمرات كسر شده او در امتحان است.

اين دانش آموز به جاي آن كه در پي‌فراگيري جواب صحيح باشد كه معلم با خودكار قرمز زير جواب غلط او نوشته است، بيشتر تمايل دارد كه برگه را از جلوچشم خود دور كند زيرا رنگ قرمز به او تلقين مي‌كند كه «خنگ» است و بيشتر او را تحقير مي‌كند تا ترغيب به يادگيري.

بهترين رنگ براي تصحيح اوراق امتحاني سبز است. سبز در ذهن بسياري از افراد رنگ مثبتي است و زماني كه برگه‌هاي امتحاني با رنگ سبز تصحيح شوند، حالت «انتقاد سازنده» را به خود مي‌گيرند. نكته ديگر اين است كه هرگز روي جواب غلط دانش آموز يك علامت ضربدر بزرگ نكشيد زيرا اين علامت نيز مانند رنگ قرمز اثر بسيار منفي‌يي روي دانش آموز دارد. بهتر است به جاي آن يك خط مورب روي پاسخ غلط بكشيد.