علل پرخاشگری در کودکان، ناشی از چیست؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که واکنش زیاد به رفتار کودکان مانند انتقاد زیاد، داد و بیداد کردن به خاطر یک رفتار بد می‌تواند سطوح بالاتری از پرخاشگری، عدم رعایت قوانین در کودکی که به طور معمول درونگرا و خیال‌پرداز است را ایجاد کند.

ایسنا: نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که واکنش زیاد به رفتار کودکان مانند انتقاد زیاد، داد و بیداد کردن به خاطر یک رفتار بد می‌تواند سطوح بالاتری از پرخاشگری، عدم رعایت قوانین در کودکی که به طور معمول درونگرا و خیال‌پرداز است را ایجاد کند.

بررسی‌ها در این تحقیق که بر اساس آن از 586 خانواده آزمون گرفته شد، نشان می‌دهد: عدم رعایت قوانین و رفتار پرخاشگرانه از رفتارهای شخصیتی ذاتی تاثیر می‌پذیرد.

بر اساس این مطالعه رفتارهای مرتبط با پرخاشگری به مرور زمان کاهش می‌یابد، اما عدم رعایت قوانین ثابت می‌ماند و هر دو جنسیت در فاصله سنی 6 تا 15 سال این رفتار را نشان داده و هر دو از رفتارهای والدین تاثیر می‌پذیرند.

کودکانی که برون گرا، باوجدان و خیراندیش هستند، کمتر در معرض اثرات این رفتارهای پدر و مادر قرار دارند.

نتایج این پژوهش به زودی در مجله «روانشناسی کودک و محققان روانشناسی» منتشر خواهد شد.