لالایی/شب به خير كوچولو!

گنجشک، لالا/سنجاب،‌ لالا/آمد دوباره/مهتاب، لالا/لالا،‌ لالايی/ لالا، لالايی/لالا،‌ لالايی/ لالا، لالايی
شهرزاد:
گنجشك، لالا
سنجاب،‌ لالا
آمد دوباره
مهتاب، لالا

لالایی/شب به خير كوچولو!

لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي

گل زود خوابيد
مثل هميشه
قورباغه، ساكت
خوابيده بيشه

لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي

جنگل، لالالا
بركه، لالالا
شب بر همه خوش
تا صبحِ فردا

لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي
لالا،‌ لالايي، لالا، لالايي