تاثیر سرزنش در کودکان، جدی بگیرید

هنگامی که کودک اشتباهی انجام می‌دهد هرگز نباید میان جمع و دوستانش او را سرزنش کرد.
هنگامی که کودک اشتباهی انجام می‌دهد هرگز نباید میان جمع و دوستانش او را سرزنش کرد. و بدترین زمان برای سزرنش کردن کودکان می باشد و این کار منجر به نتیجه عکس کار شما خواهد شد.

شیوا وکیلی روانشناس تربیتی عنوان کرد: هنگامی که کودک از موضوعی ناراحت شده است با او صحبت و بدون سرزنش از کودک در مورد رفتاری که موجب ناراحتی اطرافیان و یا انجام کارش را از وی بخواهید.

بدترین زمان برای سرزنش کودکان

وی در ادامه گفت: زمانی که کودک کاری انجام داده که موجب ناراحتی دوستش شده با یاد دادن الفاظ و حرکاتی به او ‌بیاموزید که در هنگام روی دادن چنین مشکلات و دعوایی با دوست خود این گونه رفتار کند.

وکیلی در پایان اضافه کرد: هیچ گاه میان جمع و دوستانش کودک را سرزنش یا دعوا نکنید بلکه در گوشه‌ای با وی صحبت و یادآور شوید که اگر این رفتار را دیگر تکرار نکنید او را بیشتر دوست خواهید داشت.